รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล

ข้อมูลทั่วไปของงาน

วันที่ประกาศ

17 มิถุนายน 2562

ประเภทงาน

จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป

ตำแหน่ง

พนักงานบันทึกข้อมูล

อัตรา/จำนวนคน

1 คน

เงินเดือน

15,000 บาท

สวัสดิการ

 • ห้องน้ำ/ลิฟต์/ทางลาด

วันหมดเขตรับสมัคร

18 มิถุนายน 2562

ลักษณะงาน

-แสกนแฟ้มประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการเกษียณของกระทรวงการต่างประเทศทั้งหมด

-เก็บเอกสารเข้าแฟ้มประวัติ ประวัติบุคคล การดำรงตำแหน่ง การได้รับเงินเดือน การอบรมดูงาน สัมมนา ราชการพิเศษ คำสั่ง ฯลฯ

-ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งในกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศต้องการข้อมูลหรือการสนับสนุนทางเทคนิคจากสำนักงาน ก.พ. เพื่อให้การใช้งานระบบ DPIS เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

-ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การศึกษา

ปริญญาตรี

คุณสมบัติ/ทักษะ

 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี
 • ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการหรือเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประกาศกำหนด

อายุ

20+ ปี

เพศ

ไม่จำกัด

ภาษา

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ความพิการ

พิการด้านร่างกาย-เดินได้

รายละเอียดการติดต่อ

องค์กร/บริษัท

กระทรวงการต่างประเทศ2

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมห

อีเมล์

tirtac@mfa.go.th

โทรศัพท์

022035000 ต่อ 15529

ผู้ติดต่อ

ธีรตา โรจน์รังษี

เพิ่มกระทู้ใหม่

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ


(สามารถโพสต์ได้แม้ใส่ URL ภาพผิด แต่จะไม่แสดงรูปไอค่อน)

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...