ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 7

 1. 91คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คีย์ข้อม... 2770/0 6/11/2562
 2. 92คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน หรื... 2472/0 6/11/2562
 3. 93คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : กาฬสินธุ์ 2192/0 6/11/2562
 4. 94คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านธุรการประสานงานทั่วไป : บ... 2170/0 6/11/2562
 5. 95คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานเกี่ยวกับนวดแผนไทย : สมุทรปราการ 2580/0 23/09/2562
 6. 96คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานเกี่ยวกับนวดแผนไทย : สมุทรปราการ 2441/0 23/09/2562
 7. 97คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านพนักงานรับ-ส่งเอกส... 2760/0 23/09/2562
 8. 98คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการหรือคอมพิวเต... 3001/0 9/09/2562
 9. 99คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่ กทม. 2947/0 9/09/2562
 10. 100คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานธุรการ คลังสินค้า หรืองา... 2849/0 29/08/2562
 11. 101คนพิการแอลดี ต้องการทำงานทางด้านโรงแรม การท่องเที่ยว งานธุรการปร... 2484/0 29/08/2562
 12. 102คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเต... 2656/0 29/08/2562
 13. 103คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานในหน่วยงานราชการ : นครศรีธรรมราช 2388/0 29/08/2562
 14. 104คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงานทั่วไป หร... 2429/0 29/08/2562
 15. 105คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานเอกสา... 2893/0 23/08/2562