ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 7

 1. 91คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน หรื... 2363/0 6/11/2562
 2. 92คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : กาฬสินธุ์ 2109/0 6/11/2562
 3. 93คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านธุรการประสานงานทั่วไป : บ... 2060/0 6/11/2562
 4. 94คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานเกี่ยวกับนวดแผนไทย : สมุทรปราการ 2487/0 23/09/2562
 5. 95คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานเกี่ยวกับนวดแผนไทย : สมุทรปราการ 2339/0 23/09/2562
 6. 96คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านพนักงานรับ-ส่งเอกส... 2642/0 23/09/2562
 7. 97คนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการหรือคอมพิวเต... 2853/0 9/09/2562
 8. 98คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานในพื้นที่ กทม. 2821/0 9/09/2562
 9. 99คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานธุรการ คลังสินค้า หรืองา... 2731/0 29/08/2562
 10. 100คนพิการแอลดี ต้องการทำงานทางด้านโรงแรม การท่องเที่ยว งานธุรการปร... 2357/0 29/08/2562
 11. 101คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเต... 2530/0 29/08/2562
 12. 102คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานในหน่วยงานราชการ : นครศรีธรรมราช 2264/0 29/08/2562
 13. 103คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงานทั่วไป หร... 2278/0 29/08/2562
 14. 104คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานเอกสา... 2765/0 23/08/2562
 15. 105คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร งานวิจัย... 2336/0 23/08/2562