ข่าวคนพิการต้องการทำงาน หน้า 3

 1. 31คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการ บุคคล หรืองานตามความเหมาะสม... 626/0 2/11/2563
 2. 32คนพิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น ต้องการทำงานทางด้านงานบุคคลหรือง... 545/0 2/11/2563
 3. 33คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไปหรืองานตามความเห... 634/0 2/11/2563
 4. 34คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงาน รปภ.หรืองานตามความเหมาะ... 594/0 2/11/2563
 5. 35คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านฝ่ายผลิตหรืองานตา... 536/0 2/11/2563
 6. 36คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านออกแบบสิ่งพิมพ์ :... 533/0 2/11/2563
 7. 37คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ/เอกสาร/คอมพิวเตอร์หร... 528/0 2/11/2563
 8. 38คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ/เอกสาร/คอมพิวเตอร์หร... 586/0 2/11/2563
 9. 39คนพิการทางการได้ยิน (พูดคุยได้ปกติ) ต้องการงานทั่วไปหรือตามความเ... 754/0 30/09/2563
 10. 40คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไป งานตามความเหมาะสม... 648/0 30/09/2563
 11. 41คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านการขาย ติดต่อประส... 573/0 30/09/2563
 12. 42คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน ... 592/0 30/09/2563
 13. 43คนพิการที่สามารถเดินได้ ต้องการงานธุรการ ประสานงานทั่วไป : สมุทร... 600/0 30/09/2563
 14. 44คนพิการใช้เก้าอี้เข็น ต้องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์หรือตามความเหม... 474/0 30/09/2563
 15. 45คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : สวนหลว... 480/0 30/09/2563