ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 150

 1. 2236เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...ธุรการ-การเงิน : นครปฐม 1097/0 26/03/2556
 2. 2237คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : สุพรร... 1102/0 25/03/2556
 3. 2238คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...เอกสาร : กรุงเทพฯ 1199/0 25/03/2556
 4. 2239คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ธุรการ : สุรินทร์ 1150/0 25/03/2556
 5. 2240คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ธุรการ-บันทึกข้อมูล : กรุงเ... 1201/0 25/03/2556
 6. 2241เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1119/0 25/03/2556
 7. 2242เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 1285/0 25/03/2556
 8. 2243เชิญคนพิการร่างกาย(ซีกล่าง)ทำงาน...ลูกค้าสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 1076/0 25/03/2556
 9. 2244เชิญคนพิการทำงาน...ดูแลสวน : กรุงเทพฯ 1150/0 25/03/2556
 10. 2245เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1193/0 25/03/2556
 11. 2246เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1128/0 25/03/2556
 12. 2247เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย 832/0 25/03/2556
 13. 2248เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1176/0 25/03/2556
 14. 2249เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 1329/0 22/03/2556
 15. 2250เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สงขลา 1100/0 22/03/2556