เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ที่อยู่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการ บรรณสาร งานพิมพ์ บันทึกข้อมูล สรุปรายงาน การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว/พิการทางด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

วิธีการับสมัคร รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยผู้สมัครกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัคร https://bit.ly/2SJo8MD (ขนาดไฟล์: 421)

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 19/07/2564 เวลา 08:02:11 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง