รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมอนามัย

กรมอนามัย

กรมอนามัย

ที่อยู่ กรมอนามัย 88/22 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ต้องการรับคนพิการทำงาน

1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานด้านสาธารณะสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการที่จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางจิตวิทยา สาขาสาธารณะสุข สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือทางอีเมล์ โดยจัดส่ง ถึงผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย 88/22 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (สมัครพนักงานราชการคนพิการ) ตั้งแต่วันที่ 17-30 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/3xn4wfV

ข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม https://bit.ly/3cE6h0G (ขนาดไฟล์: 163)

ติดต่อ โทรศัพท์ 02-5904084, 02-5904076

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... https://person.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index_person2016 (ขนาดไฟล์: 0 )
วันที่โพสต์: 19/07/2564 เวลา 08:02:45 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป : กรมอนามัย