**ปิดรับสมัคร**รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ : ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้างการเก็บรักษา นำส่งการซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ ใช้งาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-18 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/images/Job/637553837863516141.pdf (ขนาดไฟล์: 3477178)

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637553837863516141
วันที่โพสต์: 27/05/2564 เวลา 11:24:23 ดูภาพสไลด์โชว์ **ปิดรับสมัคร**รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ : ท่าอากาศยานอุบลราชธานี