รับพนักงานราชการคนพิการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ / ตำแหน่งทรัพยากรบุคคล : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ งานบุคคล 2 ส่วนทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ

1. ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ดำเนินงานบันทึกข้อมูลและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้าราชการ รวบรวม ตรวจสอบและสรุปวันลาของข้าราชการ งานสารบรรณ การรับ-ส่งเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชีพณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไปหรืองานในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้ดำเนินงานไปตามเป้าหมาย ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอื่นเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://mnre.thaijobjob.com/ (ขนาดไฟล์: 590)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.job.thai.com/prakad/mnre202006/mnre202006_2.PDF

ติดต่อ โทรศัพท์ 02-2788595, 02-2656169

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 10/07/2563 เวลา 09:19:04 ดูภาพสไลด์โชว์ รับพนักงานราชการคนพิการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ / ตำแหน่งทรัพยากรบุคคล : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม