เชิญคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เข้าบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน : สำนักงาน ก.พ.

แสดงความคิดเห็น

สำนัก ก.พ.2

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

ที่อยู่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- ลงทะเบียนรับหนังสือจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ส่งมาในรูปเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน สำนักงาน ก.พ.

- ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยตนเองและทางโทรศัพท์

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือทางด้านร่างกาย เพศชายหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

1. กรณีสมัครด้วยตนเอง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.)

2. กรณีสมัครทางไปรษณี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศ” กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครคัดเลือกบรรจุคนพิการ” ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและเอกสารที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อน วันที่ 28 มีนาคม 2559 และหลังวันที่ 21 เมษายน 2559 จะไม่ได้รับการพิจารณา

ติดต่อ www.ocsc.go.th

รายละเอียดงานเพิ่มเติม http://www.mediafire.com/download/9bjevt51zevp3e8/Recruit_25032559.pdf

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 29/03/2559 เวลา 15:44:24 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เข้าบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน : สำนักงาน ก.พ.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สำนัก ก.พ.2 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ที่อยู่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน - ลงทะเบียนรับหนังสือจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ส่งมาในรูปเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน สำนักงาน ก.พ. - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยตนเองและทางโทรศัพท์ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือทางด้านร่างกาย เพศชายหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา กำหนดการและวิธีการรับสมัคร 1. กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.) 2. กรณีสมัครทางไปรษณี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศ” กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครคัดเลือกบรรจุคนพิการ” ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและเอกสารที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อน วันที่ 28 มีนาคม 2559 และหลังวันที่ 21 เมษายน 2559 จะไม่ได้รับการพิจารณา ติดต่อ www.ocsc.go.th รายละเอียดงานเพิ่มเติม http://www.mediafire.com/download/9bjevt51zevp3e8/Recruit_25032559.pdf เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...