เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) : กรมสรรพสามิต พื้นที่ภูเก็ต

แสดงความคิดเห็น

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต พื้นที่ภูเก็ต

ที่อยู่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง (ชั้น3) ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

รายละเอียด

ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

อัตราเงินเดือน 11280 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา ปวช.ปวท.ปวส.อนุปริญญา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ

2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน หรือ

3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน และ

4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เบื้องต้นได้ ลงทะเบียนรับตามเอกสารส่งเอกสาร งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เบิกตามเอกสารจ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น และจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย

ความสามารถในการสรุปประเด็น การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Mixrosoft office

เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.jobthaiweb.com/attachgov/index.php?doc=21562 (ขนาดไฟล์: 0 )

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... http://goo.gl/6OXAZc (ขนาดไฟล์: 0 )
วันที่โพสต์: 22/03/2559 เวลา 15:02:47 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) : กรมสรรพสามิต พื้นที่ภูเก็ต

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต พื้นที่ภูเก็ต ที่อยู่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง (ชั้น3) ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 รายละเอียด ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปวช.ปวท.ปวส.อนุปริญญา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน หรือ 3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน และ 4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เบื้องต้นได้ ลงทะเบียนรับตามเอกสารส่งเอกสาร งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เบิกตามเอกสารจ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น และจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย ความสามารถในการสรุปประเด็น การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Mixrosoft office เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.jobthaiweb.com/attachgov/index.php?doc=21562 เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...