กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครคนพิการทำงานธุรการ 1 อัตรา

ก.ตปท.

ประกาศองค์การระหว่างประเทศ

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคล (คนพิการ) เข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,800 บาท แต่ไม่เกิน 11,000 บาท

ระยะเวลาการจ้าง 1 ธันวาคม 2556 – 30 กันยายน 2557

คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุ 20 - 40 ปีขึ้นไป การศึกษา ปวช.ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถใช้โปรแกรม Ms office ได้ มีความรู้ความสามารถเหามะสมแก่การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

สำเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาบัตรคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

การรับสมัคร

1. โทรสารหมาย 0 2643 5070 หรือ 0 2643 5071

2. ทางอีเมล์ pantong_aew@hotmail.com

3. ส่งจดหมายลงทะเบียนถึง กรมองค์กรระหว่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ) ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

กำหนดการคัดเลือกที่ สอบสัมภาษณ์ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-15.00 ณ ห้องประชุมกรมองค์การระหว่างประเทศ ชั้น 2 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

การประกาศผลสอบ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา หรือ ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th หัวข้อ “ประกาศกระทรวงฯ”

การจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาเงินสด ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างที่ได้รับมาวางในวันที่ทำสัญญา ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หากสนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2203 5000 ต่อ 12110 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม/ใบสมัคร >>> ดาวน์โหลดเอกสาร รับสมัคร ก.ต่างประเทศ

ขอบคุณ... http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: Facebook : Anuk Pitukthanin / กระทรวงการต่างประเทศ/ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 21/11/2556 เวลา 02:39:55 ดูภาพสไลด์โชว์ <strong> กรมองค์การระหว่างประเทศ  รับสมัครคนพิการทำงานธุรการ 1 อัตรา </strong>