สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครคนพิการทำงาน "ลูกจ้างประจำ"

โลโก้ กลต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ ชั้น 10 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 93/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงานลูกจ้างประจำ ลักษณะงาน จัดเก็บเอกสาร สแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 10,650 บาท มีค่าช่วยเหลือเดือนทาง ปรับเงินเดือน(ปี) เงินรางวัล(ปี) สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล(ตนเอง คู่สมรส บุตรชอบด้วยกฎหมาย และบิดา-มารดา) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ทำงานเกิน 1 ปี) เงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เงินตอบแทนพิเศษเมื่อพ้นจากงาน และวันลากิจ ลาป่วย หรือลาพักผ่อน(ปี) อายุไม่เกิน 35 ปี จบ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ มีสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน อดทน มีใจรักในงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ติดต่อ คุณเบญจญาณี คณากรเจริญสุข โทรศัพท์ 0 2695 9990 โทรสาร 0 2695 9991 อีเมล์ benjayan@sec.or.th (ปิดรับสมัคร 23 ส.ค. 56)

ที่มา : "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 28/08/2556 เวลา 02:34:58 ดูภาพสไลด์โชว์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับสมัครคนพิการทำงาน "ลูกจ้างประจำ"