เชิญคนตาบอด(หญิง)สมัครงาน...สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง (26-30 ส.ค. 56)

โลโก้ สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประกาศรับสมัครคนพิการทางการเห็น(หญิง)เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ประเภท ข. (ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง กำหนดระยะเวลาการจ้างคราวละ 3-5 ปี) ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ ลักษณะงาน รับ-โอนสายโทรศัพท์ หรือต่อสายที่ได้รับมอบหมาย ตอบคำถามและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกทางโทรศัพท์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้พิการทางการเห็น(ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามลักษณะงาน) เพศหญิง อายุ 20-30 ปี จบไม่ต่ำกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นระบบปฏิบัติการ Windows ได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน เงินเดือน 12,500-13,000 บาท และมีประกันสังคม ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา และอื่นๆตามระเบียบของสหกรณ์ ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 3-5 ปี (ทดลองงาน 6 เดือน)

คุณสมบัติทั่วไป สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ฯลฯ

ผู้สมัครต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด เลขที่ 68/9-11 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 - 30 ส.ค. 2556 เวลา 9.00-16.00 น.

พร้อมยื่นหลักฐาน ดังนี้ 1)รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป 2)หลักฐานการศึกษาฉบับจริง(ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และหรือระเบียนแสดงผลการเรียน) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3)บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 5)บัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 6)ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน(ฉบับจริง) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม และ7)สำเนาหลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ โดยผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร คณะกรรมการคัดเลือกจะประเมินผู้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและเชาวน์ปัญญา รวมทั้งพิจารณาบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความเหมาะสม และความพร้อมในการปฏิบัติงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนการเตรียมตัวฯ ภายในวันที่ 9 ก.ย. 56 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด และทางเว็บไซต์ www.codopa.com อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.codopa.com/web/uploaded/Pic/work/work1.pdf (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ส.ค. 56)

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 2/09/2556 เวลา 02:05:42 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนตาบอด(หญิง)สมัครงาน...สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง (26-30 ส.ค. 56)