เปิดสอบคนพิการรับราชการ...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (5-20 ส.ค. 56)

โลโก้ สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ ลักษณะงาน งานธุรการ สารบรรณ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ งานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ เลขานุการ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ค่าตอบแทน 12,240 บาท ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่จ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

คุณสมบัติทั่วไป สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ฯลฯ

ผู้สมัครต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 5 - 20 ส.ค. 2556 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 9.00-12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. พร้อมเสียค่าสมัครสอบจำนวน 100 บาท โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.fpo.go.th (ขนาดไฟล์: 74)

พร้อมยื่นหลักฐาน ดังนี้ 1)รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป 2)สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript of Record) ว่ามีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 20 ส.ค. 2556 3)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 4)บัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และ5)สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ โดยผู้สมัครต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร โดยประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) ดังนี้ 1)ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ฯลฯ 2)สมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การทำงานเป็นทีม ฯลฯ และ3)คุณลักษณะอื่นๆ : ประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะ ฯลฯ ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ในวันที่ทำสัญญาจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบฯ วันที่ 26 ส.ค. 56 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และทางเว็บไซต์ http://www.fpo.go.th (ขนาดไฟล์: 74) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=4773 (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 ส.ค. 56)

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 21/08/2556 เวลา 03:20:01 ดูภาพสไลด์โชว์ เปิดสอบคนพิการรับราชการ...สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (5-20 ส.ค. 56)