เปิดสอบคนพิการรับราชการ...กรมสรรพากร (1-22 ส.ค. 56)

โลโก้ กรมสรรพากร

กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร รวม 28 อัตรา (ส่วนกลางและสำนักงานสรรพากรภาค 1-3 รวม 10 อัตรา และสำนักงานสรรพากรภาค 4-12 ภาคละ 2 อัตรา) กลุ่มงานบริการ ลักษณะงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ งานธุรการ-สารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและอื่นๆตามมอบหมาย จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขาวิชา ค่าตอบแทน วุฒิ ปวช. เดือนละ 9,960 บาท วุฒิ ปวท. เดือนละ 11,450 บาท และวุฒิ ปวส. เดือนละ 12,240 บาท (ทั้งนี้ หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด พร้อมเงินค่าครองชีพชั่วคราวฯ)

คุณสมบัติทั่วไป สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ฯลฯ ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่จ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

รับสมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ http://job.rd.go.th หัวข้อ สรรหาบุคลากร > การสรรหาพนักงานราชการ > รับสมัครพนักงานราชการ(คนพิการ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ส.ค. 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอนที่กำหนด จากนั้นพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน และนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 130 บาท ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคารระหว่างวันที่ 1-23 ส.ค. 56 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย สำหรับผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว สามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 56 เป็นต้นไป

เงื่อนไขในการรับสมัคร 1)สมัครสอบได้เพียงครั้งเดียว 2)เลือกสถานที่ประสงค์สมัครสอบ(ส่วนกลาง และสำนักงานสรรพากร 4-12) ได้เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 3)วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ โดยสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร(22 ส.ค. 56) 4)กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง 5)หากเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานที่แสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 6)ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตให้เฉพาะผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์นำมายื่นในวันสัมภาษณ์ พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 1)บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 2)ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบอินเตอร์เน็ต โดยติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1.5x1 นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร 3)สำเนาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript of Records) ว่ามีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร(22 ส.ค. 56) 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และ5)สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ โดยผู้สมัครต้องเขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ พร้อมระบุเลขประจำตัวสอบในสำเนาหลักฐานและเอกสารทุกฉบับ

หลักสูตรและวิธีการสอบ ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ดังนี้ การประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน 100 คะแนน) : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร พนักงานราชการ งานสารบรรณ ธุรการ พัสดุ และการรักษาความลับฯ สำหรับผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน) : คุณลักษณะส่วนบุคคล คุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพ ฯลฯ

กรมสรรพากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบฯ ภายในวันที่ 3 ก.ย. 56 ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร หัวข้อ “การสมัครพนักงานราชการ” โดยจะประกาศแยกรายหน่วยงานตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/jortor/42894/24-07-56-2.pdf (กรมสรรพากร/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ก.ค. 56)

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: กรมสรรพากร/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 22/08/2556 เวลา 03:01:45 ดูภาพสไลด์โชว์ เปิดสอบคนพิการรับราชการ...กรมสรรพากร (1-22 ส.ค. 56)