เปิดสอบคนพิการรับราชการ...กรมบัญชีกลาง(เขตพื้นที่) (24 ก.ค.-7 ส.ค. 56)

โลโก้ กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) ดังนี้ 1)นักวิชาการคลัง กลุ่มงานบริหารทั่วไป จบ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ : ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน-การคลังฯ วิเคราะห์-ตรวจสอบในการเบิกจ่ายฎีกา เงินงบประมาณ จัดทำรายงานการเงิน-การคลัง วางแผนและดำเนินการตามแผนการทำงานของหน่วยงาน ประสานงานภายใน-นอก ให้บริการคำปรึกษาเบื้องต้น และอื่นๆตามมอบหมาย ค่าตอบแทน 15,960 บาท/เดือน และ2)เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ จบ ปวช. หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา : ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ และบริการทั่วไป รวบรวม-จัดเก็บข้อมูลทางสถิติ ประสานงานบุคคลภายใน-นอก ให้บริการข้อมูล ผลิตเอกสาร และอื่นๆตามมอบหมาย ค่าตอบแทน 9,960 บาท/เดือน

คุณสมบัติทั่วไป สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ฯลฯ ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่จ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง หรือ ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ที่สำนักงานคลังเขต 2 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. - 7 ส.ค. 2556 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 9.00-12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

พร้อมยื่นหลักฐาน ดังนี้ 1)รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป 2)สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Record) พร้อมต้นฉบับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 7 ส.ค. 2556 3)สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างละ 1 ฉบับ 4)สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และ5)สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ โดยผู้สมัครต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 1)สอบข้อเขียน/ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน) : ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ2)สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) : คุณลักษณะส่วนบุคคล โดยต้องยื่นหลักฐานในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ได้แก่ 1)วุฒิการศึกษาฉบับจริง(ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร/ระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร) 2)บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ3)บัตรประจำตัวคนพิการ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะแต่ละด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และในวันที่ทำสัญญาจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย

กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานคลังเขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบฯ ในวันที่ 8 ส.ค. 56 ณ สำนักงานคลังเขต 2 หรือทางเว็บไซต์ http://klang.cgd.go.th/zone2/ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://klang.cgd.go.th/zone2/web/Information/19-7-56.pdf (สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ก.ค. 56)

ที่มา: สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 8/08/2556 เวลา 02:45:42 ดูภาพสไลด์โชว์ เปิดสอบคนพิการรับราชการ...กรมบัญชีกลาง(เขตพื้นที่) (24 ก.ค.-7 ส.ค. 56)