ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กระทรวงยุติธรรม

โลโก้กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกาศรับสมัครคนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 2 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 15,960 บาท มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ 1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ ทางการบริหารงานยุติธรรม(หรือกระบวนการยุติธรรม)ทางอาชญาวิทยา ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 2)สามารถคิดเชิงวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์ 3)มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารยุติธรรม 4)มีความละเอียดรอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและทำงานเป็นทีมได้ 5)มีความซื่อสัตย์-รักษาความลับได้ 6)ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้ และ7)สามารถอุทิศตน เสียสละเวลาให้ทางราชการได้ เป็นต้น และคุณสมบัติทั่วไป ได้แก่ พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย(ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 30 เม.ย. 2556)และมีบัตรประจำตัวคนพิการ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯลฯ ลักษณะงาน 1)รับผิดชอบงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม 2)ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการ 3)รับแจ้งเบาะแส และเรื่องราวร้องทุกข์ 4)จัดทำสถิติและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และ๕)หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่จ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2556

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศุนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 1 (ประตูด้านทิศเหนือ) ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 พ.ค. 2556 ในวันเวลาราชการ 09.00-11.30 น. และ 13.00-16.00 น. พร้อมยื่นหลักฐาน ดังนี้ 1)รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 3 รูป 2)ใบรับรองคุณวุฒิ ใบปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับจริงพร้อมสำเนา ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 20 พ.ค. 2556 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษามายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้ 3)บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ 4)บัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และ5)หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ โดยผู้สมัครต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท และจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร มีดังนี้ การประเมินครั้งที่ 1 (สอบปรนัย 200 คะแนน) : ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน) : ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการประเมินฯแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และในวันที่ทำสัญญาจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมิน วันที่ 14 มิ.ย. 2556 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 26 ก.ค. 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และทางเว็บไซต์ www.moj.go.th อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.moj.go.th/upload/main_applynews/uploadfiles/27578_7983.pdf (สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 พ.ค. 56)

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 29/07/2556 เวลา 05:50:02 ดูภาพสไลด์โชว์ ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กระทรวงยุติธรรม