ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กระทรวงการคลัง

โลโก้กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศรับสมัครคนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ค่าตอบแทน ๙,๙๖๐ บาท/เดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กระทรวงการคลังกำหนด มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี การเลขานุการ บริหารธุรกิจ พณิชยการ หรือคอมพิวเตอร์ และคุณสมบัติทั่วไป ได้แก่ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯลฯ ลักษณะงาน ๑)ดูแล บำรุงรักษา และใช้อุปกรณ์ในสำนักงาน ๒)ส่งหนังสือใน-นอกสำนักงาน ๓)ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงาน และ๔)ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่ใช่งานเกี่ยวกับงานหนังสือ หรืองานวิชาชีพ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่จ้าง ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ สำนักงานปลัดกระทรงการคลัง ถ.พระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖ ในวันเวลาราชการ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. พร้อมหลักฐาน ดังนี้ ๑)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ๓ รูป ๒)วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่ามีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษามายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้ ๓)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ ๔)บัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ และ๕)สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน ๑ ฉบับ โดยผู้สมัครต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทาง http://www.mof.go.th โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร มีดังนี้ การประเมินครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน ๑๐๐ คะแนน) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการที่ดี และการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการประเมินครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน) : บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการประเมินฯแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และในวันที่ทำสัญญาจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลาและสถานที่การประเมิน ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ ป้ายประกาศสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ ถ.พระรามที่๖ กรุงเทพฯ ทาง http://www.mof.go.th และ http://job.ocsc.go.th อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.mof.go.th/home/job/260413.pdf (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 เม.ย. 56)

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 29/07/2556 เวลา 05:50:02 ดูภาพสไลด์โชว์ ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กระทรวงการคลัง