ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กรมเจ้าท่า

โลโก้กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งดังนี้ 1)เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม หรือสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ) (กลุ่มงานบริการ) ค่าตอบแทน 12,240 บาท จบ ปวส. ด้านพณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ(ทุกสาขา) ลักษณะงาน งานธุรการ สารบรรณ และงานบริหารทั่วไป รวบรวม-จัดเก็บข้อมูลทางสถิติและรายงานผลการปฏิบัติงาน งานพัสดุ ผลิตเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 2)เจ้าพนักงานสถิติ (สังกัดสำนักแผนงาน) (กลุ่มงานบริการ) ค่าตอบแทน 12,240 บาท จบ ปวส. ด้านพณิชยกรรม บริหารธุรกิจ(ทุกสาขา) หรือช่างอุตสาหกรรม(ทุกสาขา) ลักษณะงาน สำรวจ จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดหมวดหมู่ และจัดทำทะเบียน และให้บริการข้อมูลสถิติ และ3)วิทยาจารย์(การสอนวิชาเคมีและฟิสิกส์) (ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ) (กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ) ค่าตอบแทน 21,320 บาท จบ ป.โท สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ หรือการสอนฟิสิกส์ ลักษณะงาน สอนวิชาเคมีและฟิสิกส์ และงานอื่นตามมอบหมาย

โดยมีคุณสมบัติทั่วไป คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย มีบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นคนพิการทางการเห็น, พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง “ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 ก.ค. พ.ศ. 2555 ข้อ 3(1) (2) และ (3)...อ่านเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/119/22.PDF )

รับสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน ระหว่างวันที่ 9-21 เม.ย. 56 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอนที่กำหนด จากนั้นพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน และนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 130 บาท ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคารระหว่างวันที่ 9-22 เม.ย. 56 โดยแต่ละคนสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

พร้อมยื่นหลักฐานในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ได้แก่ 1)ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจำตัวสอบ โดยติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อ 2)วุฒิการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง) จำนวน 1 ฉบับ 3)หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 4)สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 5)สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ และ6)หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำหรือพนักงานของรัฐ 1 ฉบับ ยกเว้นพนักงานราชการในสังกัดกรมเจ้าท่า ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกอง/สำนัก เป็นผู้อนุญาต...อนึ่ง ผู้สมัครจะต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อพร้อมเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ

ทั้งนี้ ในวันทำสัญญาจ้างสำหรับผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค มายื่นเพิ่มเติมด้วย

กรมเจ้าท่า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ รวมถึงการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ วันที่ 3 พ.ค. 56 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม และทาง www.md.go.th … สนใจสมัครดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.md.go.th/md2webApp/attach/ins/ins25560402092419.pdf (ขนาดไฟล์: 178) (มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 เม.ย. 56)

ที่มา: กรมเจ้าท่า/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 29/07/2556 เวลา 05:50:02 ดูภาพสไลด์โชว์ ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กรมเจ้าท่า