ขยายเวลา ! ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

โลโก้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าสอบจำนวนน้อย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงขอขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันคนพิการ(ทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต่อไปอีก... ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มี.ค. – ๑ เม.ย. ๕๖

ลักษณะงาน ๑)ด้านปฏิบัติการ : งานธุรการ สารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือตอบโต้ เตรียมการประชุม บันทึกข้อมูล ฯลฯ ๒)ด้านบริการ : ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก-ภายใน ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ เงินเดือน(ตามวุฒิที่บรรจุ) ได้แก่ ระดับปวส.หรืออนุปริญญา ๑๐,๒๐๐-๑๑,๒๒๐ บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ๙,๕๔๐-๑๐,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงพาณิชย์กำหนด

โดยมีคุณสมบัติทั่วไป คือ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ...หรือเป็นโรคตามกฎหมาย ก.พ.กำหนด ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ฯลฯ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ ๑)จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป และการจัดการสำนักงาน ๒)สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับ ปวส. อนุปริญญา หรือ ปวท. ของสำนักงาน ก.พ. ๓)มีบัตรประจำตัวคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) และ๔)ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี ฯลฯ

วิธียื่นใบสมัครสอบ มี ๒ วิธี ได้แก่ ๑. ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๘ (ห้อง ๔๐๘๐๙) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ถ.นนทบุรี ๑ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ - ๑ เม.ย. ๕๖ ในวัน-เวลาราชการ พร้อมยื่นหลักฐาน ดังนี้ ๑)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ๓ รูป ๒)หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ ก.พ. ตามวุฒิการศึกษาที่สมัคร พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ ๓)สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศ อย่างละ ๑ ฉบับ ๔)สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ สำเนาบัตรประชาชน (หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน) อย่างละ ๑ ฉบับ ๕)สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณี ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน โดยเอกสารสำเนาทุกฉบับผู้สมัครต้องเขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับทุกฉบับ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบแข่งขัน จำนวน ๒๐๐ บาท ซึ่งจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ไม่ประสงค์รับโอนผู้สมัครสอบแข่งขันได้ ที่เป็นข้าราชการทุกประเภท

๒. ยื่นใบสมัครสอบทางไปรษณีย์ โดย ๑)ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ และแบบบัตรประจำตัวสอบทางอินเตอร์เน็ต www.dtn.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง” ๒)กรอกรายละเอียดลงในอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง ๓)ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” บัญชีเลขที่ ๓๘๕-๐-๐๓๖๘๓-๙ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐ บาท โดยชื่อผู้โอนเงินต้องเป็นชื่อผู้สมัครสอบเท่านั้น ๔)เตรียมเอกสาร ประกอบด้วย ๔.๑)ใบสมัคร และแบบบัตรประจำตัวสอบ ๔.๒)สำเนาใบโอนเงิน ๔.๓)หลักฐานต่างๆ (รายละเอียดในข้อ ๑.ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หัวข้อ “พร้อมยื่นหลักฐาน”) ๔.๔)ซองจดหมายขนาด ๑๑ x ๑๒ เซนติเมตร พร้อมติดแสตมป์ โดยจ่าหน้าซองถึงตนเอง (เพื่อรอรับบัตรประจำตัวสอบ) ๕.จัดส่งเอกสารทั้งหมด (๔.๑-๔.๔) แบบลงทะเบียนไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) ไปยัง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถ.นนทบุรี ๑ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยเขียนมุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบแข่งขัน” ซึ่งเอกสารที่ประทับตรารับจดหมายหลังวันที่ ๑ เม.ย. ๕๖ จะไม่รับสมัคร

วิธีการสอบแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ภาค ได้แก่ ๑)ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ พ.ศ.๒๕๔๘ ๒)ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว การศึกษา การทำงาน สังเกตจากพฤติกรรมและการสัมภาษณ์ โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบ ภาค ข. ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค. สำหรับผู้ที่จะผ่านเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ สำหรับผู้ที่สอบแข่งขันได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี...โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน ในวันที่ ๙ เม.ย. ๕๖ ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทางเว็บไซต์ http://www.dtn.go.th/ สอบถามเพิ่มเติม โทร.๐ ๒๕๐๗ ๗๕๗๖-๗(หรือ ๘๓,๘๕) หรือ สนใจสมัครดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่

ฉบับที่ ๑ : http://www.dtn.go.th/filesupload/files/doc/info_regis.pdf

ฉบับที่ ๒ : http://job.ocsc.go.th/images/Job/634983625110712719.pdf (ขนาดไฟล์: 179)

(กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๒ มี.ค. ๕๖)

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๒ มี.ค. ๕๖
วันที่โพสต์: 29/07/2556 เวลา 05:50:02 ดูภาพสไลด์โชว์ ขยายเวลา ! ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ