เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

โลโก้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ระยะเวลาการเปิดรับสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันคนพิการ(ทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย)เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งงานดังนี้

๑)นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ๒ อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักนโยบายและแผน และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลักษณะงาน ๑)ด้านปฏิบัติการ – ตรวจสอบ จดทะเบียน พิจารณาออกใบอนุญาต เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก, ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการตลาด, ตรวจสอบต้นทุนและกระบวนการผลิตสินค้า ติดตาม สอดส่องพฤติกรรมทางการค้า, ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด ธุรกิจ การส่งเสริมการส่งออก, ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ฯลฯ ๒)ด้านวางแผน – ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ ฯลฯ ๓)ด้านประสานงาน – ประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก, ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ๔)ด้านบริการ – ให้คำปรึกษาเบื้องต้น หรือบริการข้อมูลวิชาการ/สถิติการค้าแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น คุณสมบัติเฉพาะ ๑)จบ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี หรือนิติศาสตร์ ๒)สอบผ่าน ภาค ก. ระดับ ป.ตรี ของ ก.พ.

๒)นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลักษณะงาน ๑)ด้านปฏิบัติการ – ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดระบบคำสั่ง, ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล, ทดสอบคุณภาพด้านเทคนิคของระบบ,เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด, รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออแบบ และพัฒนาระบบงาน ฯลฯ ๒)ด้านวางแผน – ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการฯ ๓)ด้านประสานงาน – ประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก, ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔)ด้านบริการ – จัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้, ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้, ช่วยเหลือผู้ใช้งานเมื่อมีปัญหา คุณสมบัติเฉพาะ ๑)จบ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์ ๒)สอบผ่าน ภาค ก. ระดับ ป.ตรี ของ ก.พ.

๓)เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๒ อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ และสำนักอำนวยการกลาง ลักษณะงาน ๑)ด้านปฏิบัติการ – งานธุรการ สารบรรณ และบริการทั่วไป, รวบรวม จัดเก็บข้อมูลสถิติ ให้สะดวกแก่การค้นหา, ดูแลพัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักงาน, รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา ๒)ด้านบริการ – ประสานงานบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ให้บริการข้อมูลผู้มาติดต่อ, ผลิตเอกสาร ฯลฯ คุณสมบัติเฉพาะ ๑)จบ ปวส. หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ๒)สอบผ่าน ภาค ก. ระดับ ปวส. ของ ก.พ.

๔)เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ลักษณะงาน ๑)ด้านปฏิบัติการ – สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบ จดหมวดหมู่ และจัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติ ๒)ด้านบริการ – ให้บริการข้อมูลทางสถิติ หรือให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะ ๑)จบ ปวส. หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ๒)สอบผ่าน ภาค ก. ระดับ ปวส. ของ ก.พ.

และ๕)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่สำนักบริหารการคลัง ลักษณะงาน ๑)ด้านปฏิบัติการ – จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น, รวบรวมรายละเอียดจัดทำงบประมาณ, ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน, ประสานงานทั่วไป ๒)ด้านบริการ – ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาด้านการเงินและบัญชี ฯลฯ คุณสมบัติเฉพาะ ๑)จบ ปวส. หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ๒)สอบผ่าน ภาค ก. ระดับ ปวส. ของ ก.พ.

อัตราเงินเดือน ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ มีอัตราเงินเดือน ๑๓,๓๐๐-๑๔,๖๓๐ บาท ส่วนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๐,๒๐๐-๑๑,๒๒๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์

คุณสมบัติทั่วไป คือ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ...หรือเป็นโรคตามกฎหมาย ก.พ.กำหนด ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ฯลฯ

วิธีการสมัคร มี ๒ วิธี ได้แก่ ๑.ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ชั้น ๘ (ห้อง ๓๐๘๑๗) เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถ.นนทบุรี ๑ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร.๐ ๒๕๐๗ ๖๕๓๔ หรือ ๐ ๒๕๐๗ ๖๕๔๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ก.พ. – ๑๔ มี.ค. ๕๖ ในวัน-เวลาราชการ พร้อมยื่นหลักฐาน คือ ๑)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ๓ รูป ๒)สำเนาปริญญาบัตร (ป.ตรี) หรือสำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศ อย่างละ ๑ ฉบับ (โดยสำเนาเอกสารต้องระบุสาขาวิชา/วิชาเอก...หากไม่มีให้แนบหนังสือรับรองที่แสดงสาขาวิชา/วิชาเอกมาด้วย) ๓)สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ ๔)สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ ก.พ. ตามวุฒิการศึกษาที่สมัคร ๕)สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ ๑ ฉบับ เป็นต้น โดยเอกสารสำเนาทุกฉบับผู้สมัครต้องเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ และวันที่ ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร และผู้ที่สอบแข่งขันได้แล้ว ต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนมายื่นเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบแข่งขัน จำนวน ๒๐๐ บาท ซึ่งจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

๒.การสมัครสอบทางไปรษณีย์ มีขั้นตอนดังนี้ ๑)ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบบัตรประจำตัวสอบทางอินเทอร์เน็ต www.moc.go.th ๒)กรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบและแบบบัตรประจำตัวสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง ๓)ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๒๐๐ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน เลขที่บัญชี ๓๘๕-๐-๑๑๖๑๘-๒ โดยชื่อผู้โอนเงินต้องเป็นชื่อผู้สมัครสอบเท่านั้น ๔)เตรียมเอกสาร ประกอบด้วย ๔.๑)ใบสมัคร และแบบบัตรประจำตัวสอบ ๔.๒)สำเนาใบโอนเงิน ๔.๓)หลักฐานต่างๆ (รายละเอียดในหัวข้อ “พร้อมยื่นหลักฐาน”) ๔.๔)ซองจดหมายขนาด ๑๑ x ๑๒ เซนติเมตร พร้อมติดแสตมป์ โดยจ่าหน้าซองถึงตนเอง ๕.จัดส่งเอกสารทั้งหมด แบบลงทะเบียนไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) ไปยัง สำนักบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ชั้น ๘ (ห้อง ๓๐๘๑๗) เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถ.นนทบุรี ๑ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยเขียนมุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบแข่งขัน” ซึ่งเอกสารที่ประทับตรารับจดหมายก่อน หรือหลังวันเปิดรับสมัคร (ก่อน ๒๑ ก.พ. – หลัง ๑๔ มี.ค. ๕๖) จะไม่รับสมัคร

วิธีการสอบแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ภาค ได้แก่ ๑)ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ๒)ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว การศึกษา การทำงาน สังเกตจากพฤติกรรมและการสัมภาษณ์ โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบ ภาค ข. ก่อน และเมื่อสอบผ่านจึงจะมีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค. ซึ่งต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบ ในวันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๖ ทางเว็บไซต์ www.moc.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคลากร ผู้สนใจสมัครดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www2.moc.go.th/more_news.php?cid=266

(สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๙ ก.พ. ๕๖)

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๙ ก.พ. ๕๖
วันที่โพสต์: 29/07/2556 เวลา 05:50:02 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์