เชิญคนพิการสมัครรับราชการ...กรมศุลกากร

โลโก้ กรมศุลกากร กรมศุลกากร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำหรับบุคคลทั่วไป คุณสมบัติ คือ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้...หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น โดยเปิดสอบในตำแหน่งดังนี้ ๑.ศุลการักษ์ ๒๔ อัตรา (กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป) ค่าตอบแทน ๙,๑๕๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะ จบปวช. หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง หรือพณิชยการ มีหน้าที่ ๑)ปฏิบัติงานศุลกากร การควบคุมการบรรทุกข์และขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีอากร และการป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร ๒)ปฏิบัติงงานตามที่ได้รับมอบหมายฯ และ๒.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๔ อัตรา (กลุ่มงาน บริหารทั่วไป) ค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะ จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ มีหน้าที่ ๑)ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย-ต่างประเทศ ๒)รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานฯ เสนอผู้บังคับบัญชา ๓)จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ๔)ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ฯลฯ และ๕)ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบเฉพาะคนพิการ คุณสมบัติทั่วไป คือ เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว มีบัตรประจำตัวคนพิการ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก(เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยเปิดสอบตำแหน่งดังนี้ ๑.พนักงานประจำสำนักงาน ๔ อัตรา (กลุ่มงาน บริการ) ค่าตอบแทน ๘,๓๐๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะ จบ ม .๓ หรือ ม.๖ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีหน้าที่ ๑)ร่างหนังสือ เขียนบันทึก สรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ ๒)รวบรวม สถิติ ลงรหัส จำแนกหมวดหมู่ แบบสอบถาม ๓)สำรวจ รวบรวมหลักฐานการประมวลข้อมูล บริการข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ๔)รวบรวมและจัดทำสถิติสินค้าระหว่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลการนำเข้า/ส่งออกสินค้า ฯลฯ๕)ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสถิติ ให้บริการข้อมูลสถิติ ๖)ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้ ๗)ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้นและจัดเอกสารฯ อย่างเป็นระบบและตรวจสอบความถูกต้อง ๘)ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-นอกที่เกี่ยวข้อง ๙)ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายฯ และ ๒.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ อัตรา (กลุ่มงาน บริหารทั่วไป) ค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะ จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีหน้าที่ ๑)ศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน ๒)ให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนงาน/โครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ๓)ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายฯ

ผู้สนใจสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของกรมศุลกากร (http://job.customs.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน ๒๓๐ บาท ที่เคาน์เตอร์เฉพาะ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๖ ทุกสาขา ทั่วประเทศ หลังชำระค่าทำเนียมฯ สามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร ซึ่งผู้สมัครสอบจะสมัครได้เพียงครั้งเดียว ตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือรับเงินค่าธรรมเนียมฯคืนได้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน(การประเมินครั้งที่๑) รวมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน จะประกาศในวันที่ ๘ มี.ค. ๕๖ ณ ชั้น P อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากรถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครสอบต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาคข้อเขียนครั้งที่๑ ร้อยละ๖๐ ขึ้นไป จาก๑๐๐ คะแนน จึงจะมีสิทธิประเมินฯครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ และต้องได้คะแนนสัมภาษณ์ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จาก ๑๐๐ คะแนน ทั้งนี้ เฉพาะตำแหน่งศุลการักษ์ จะมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ได้แก่ การว่ายน้ำ และการวิ่ง โดยต้องผ่านทั้งการว่ายน้ำและการวิ่งตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

หลักฐานและอุปกรณ์ที่ต้องนำมา ในการสอบข้อเขียน ได้แก่ ๑)บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจนเท่านั้น ๒)บัตรประจำตัวคนพิการ(กรณีผู้สมัครเป็นคนพิการ) ๓) ดินสอที่มีความดำเท่ากับ ๒B หรือมากกว่า ปากกาน้ำเงิน และยางลบ สำหรับการสัมภาษณ์ ได้แก่ ๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจนเท่านั้น ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๒)บัตรประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนา ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครเป็นคนพิการ) ๓)ใบสมัครสอบพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน ๔)สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบฯ พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างละ ๑ ฉบับ ๕)สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ และ๖)สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ชั้น P อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th (กรมศุลกากร/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๓ ก.พ. ๕๖)

ที่มา: กรมศุลกากร/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๓ ก.พ. ๕๖
วันที่โพสต์: 29/07/2556 เวลา 05:50:02 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการสมัครรับราชการ...กรมศุลกากร