"กลุ่มเซ็นทรัล" สนับสนุนอาชีพแก่คนพิการ สร้างสังคมเท่าเทียม

แสดงความคิดเห็น

กลุ่มเซ็นทรัลเดินหน้าส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนพิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

เพื่อส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคและสร้างทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ เพราะคนพิการไม่ใช่ภาระของสังคม แต่คือหนึ่งในฟันเฟืองที่มีศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนคุณประโยชน์ให้แก่สังคม เศรษฐกิจ และประเทศ ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป กลุ่มเซ็นทรัลจึงเดินหน้าส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนพิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้และมีวิชาชีพติดตัว เพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยการถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพไปสู่ชุมชนรอบข้างนำไปสู่วงล้อแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

"บุษบา จิราธิวัฒน์" รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนคนพิการทั้งสิ้น 1,628,894 คน ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัลในฐานะองค์กรภาคเอกชนเล็งเห็นถึงศักยภาพของคนพิการที่สามารถส่งเสริมและผลักดันให้มีบทบาททางสังคม ไม่ใช่ผู้มีปมด้อย แต่เป็นกลุ่มคนที่สังคมยอมรับและมีสิทธิเท่าเทียมไม่แตกต่างจากคนอื่นๆ รวมทั้งอยู่เคียงข้างให้กำลังใจแก่คนพิการให้ก้าวผ่านอุปสรรคทางร่างกาย และมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถอยู่ร่วมกันกันคนในสังคมได้อย่างเสมอภาคและมีความสุข

กลุ่มเซ็นทรัลเดินหน้าส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนพิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัลได้เริ่มส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการภายใต้การปฏิบัติตามมาตรา 35 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วกว่า 868 คน เป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้นมากกว่า 95 ล้านบาท ทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยลำดับการส่งเสริมอาชีพคนพิการของกลุ่มเซ็นทรัล มีดังนี้ ปี 2555 เปิด “ศูนย์บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และศูนย์บริการลูกค้าคอนแท็ก เซ็นเตอร์” โดยมีพนักงานเป็นคนพิการคอยให้บริการสำหรับลูกค้าเพาเวอร์บายและโฮมเวิร์ค ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มเซ็นทรัล และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการในมูลนิธิคุณพ่อเรย์พัทยา

ปี 2556 เปิด “ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” โดยร่วมมือกับสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพผลิตเสื้อและงานพิมพ์สกรีนรูปแบบต่าง ๆ โดยจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกและรับทำตามคำสั่งผลิต ปี 2556 จัดทำโครงการการจัดสัมปทานพื้นที่ขายล็อตเตอรี่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าให้แก่คนพิการ

ปี 2557 จัดฝึกอบรมวิชาชีพ เตรียมความพร้อมเข้าทำงานสู่สถานประกอบการ ภายใต้แคมเปญ “TOGETHER WE CARE” หลักสูตร 6 เดือน ได้แก่ ช่างซ่อมไฟฟ้า การขายออนไลน์ และการบัญชี โดยร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปี 2558 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานค้าปลีก” โดยร่วมกับศูนย์เสริมสร้างทรัพยากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ "ทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัลไม่หยุดนิ่งในการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 ได้ร่วมกับมูลนิธิศูนย์ศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมสังคม และองค์กรแกนนำคนพิการในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี จัดทำโครงการเพิ่มโอกาสด้านประกอบอาชีพและการมีงานทำร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ด้วยการให้การสนับสนุนการประกอบอาชีพสู่คนพิการที่ไม่มีอาชีพ เนื่องจากข้อจำกัดทางการศึกษาหรือสภาพร่างกาย ให้สามารถมีอาชีพอิสระหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยบริษัทในเครือกลุ่มเซ็นทรัลได้ยื่นให้สิทธิคนพิการตามช่องทางมาตรา 35 แก่คนพิการในพื้นที่ 5 จังหวัด ด้วยการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ จำนวน 199 คน เป็นจำนวนเงินมากกว่า 21 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 ส่งผลให้คนพิการที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพมีรายได้เฉลี่ยต่อคนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมประมาณ 4-5 เท่าตัว ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการกฝึกอบรมทั้ง 199 คน เป็นที่เรียบร้อยโดยมี คุณไพวรรณ พลวัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, คุณกิ่งแก้ว อินหว่าง ประธานมูลนิธิศูนย์ศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมสังคมร่วมงานด้วย"

กลุ่มเซ็นทรัลเดินหน้าส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนพิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

การฝึกอบรมให้กับคนพิการด้วยโครงการนำร่อง 5 จังหวัดนี้ สามารถขยายผลได้อย่างต่อเนื่องทั้งเชิงลึก ในแง่ของการพัฒนาศักยภาพให้กับคนพิการได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ในอาชีพนั้น ๆ และเชิงกว้าง คือ การส่งต่อองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่เพื่อนบ้าน ชุมชนใกล้เคียง ให้สามารถพัฒนาตนเองและมีการประกอบอาชีพ มีรายได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

นอกจากให้การช่วยเหลือในแง่ของการสนับสนุนอาชีพแล้ว กลุ่มเซ็นทรัลยังได้ให้การช่วยเหลือคนพิการในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การออกแบบก่อสร้างอารยะสถาปัตย์ ภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ให้มีทางลาด ขึ้น-ลง สัญจรภายนอกและภายในอาคาร มีลิฟท์โดยสารสำหรับผู้พิการ ห้องน้ำและที่จอดรถสำหรับผู้พิการ เป็นต้น และด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการนี้เอง ส่งผลให้กลุ่มเซ็นทรัลได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Disability Matters 2015 องค์กรที่สนับสนุนโครงการเพื่อคนพิการยอดเยี่ยมแห่งปี จัดโดย Springboard Consulting ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมอบให้กับ 3 โซนของโลก คือ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเซีย แปซิกฟิก ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลเป็น 1 ใน 2 องค์กรจากประเทศไทยเท่านั้นที่คว้ารางวัลนี้มาครอบครองในระดับเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย

กลุ่มเซ็นทรัลร่วมเปลี่ยนแปลงมุมมองของสังคมไทยต่อคนพิการ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการในทุกภูมิภาค กระตุ้นให้คนพิการเกิดความภูมิใจในศักยภาพของตนเอง มีรายได้จากการประกอบอาชีพการงานที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยความรู้ ความสามารถ เป็นบุคลากรที่มีค่าของสังคมด้วยหัวใจที่เข้มแข็งต่อไป

ขอบคุณ... http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1472651863 (ขนาดไฟล์: 143)

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ส.ค.59
วันที่โพสต์: 1/09/2559 เวลา 10:29:19 ดูภาพสไลด์โชว์ "กลุ่มเซ็นทรัล" สนับสนุนอาชีพแก่คนพิการ สร้างสังคมเท่าเทียม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กลุ่มเซ็นทรัลเดินหน้าส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนพิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคและสร้างทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ เพราะคนพิการไม่ใช่ภาระของสังคม แต่คือหนึ่งในฟันเฟืองที่มีศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนคุณประโยชน์ให้แก่สังคม เศรษฐกิจ และประเทศ ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป กลุ่มเซ็นทรัลจึงเดินหน้าส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนพิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้และมีวิชาชีพติดตัว เพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยการถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพไปสู่ชุมชนรอบข้างนำไปสู่วงล้อแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง "บุษบา จิราธิวัฒน์" รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนคนพิการทั้งสิ้น 1,628,894 คน ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัลในฐานะองค์กรภาคเอกชนเล็งเห็นถึงศักยภาพของคนพิการที่สามารถส่งเสริมและผลักดันให้มีบทบาททางสังคม ไม่ใช่ผู้มีปมด้อย แต่เป็นกลุ่มคนที่สังคมยอมรับและมีสิทธิเท่าเทียมไม่แตกต่างจากคนอื่นๆ รวมทั้งอยู่เคียงข้างให้กำลังใจแก่คนพิการให้ก้าวผ่านอุปสรรคทางร่างกาย และมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถอยู่ร่วมกันกันคนในสังคมได้อย่างเสมอภาคและมีความสุข กลุ่มเซ็นทรัลเดินหน้าส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนพิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัลได้เริ่มส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการภายใต้การปฏิบัติตามมาตรา 35 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วกว่า 868 คน เป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้นมากกว่า 95 ล้านบาท ทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยลำดับการส่งเสริมอาชีพคนพิการของกลุ่มเซ็นทรัล มีดังนี้ ปี 2555 เปิด “ศูนย์บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และศูนย์บริการลูกค้าคอนแท็ก เซ็นเตอร์” โดยมีพนักงานเป็นคนพิการคอยให้บริการสำหรับลูกค้าเพาเวอร์บายและโฮมเวิร์ค ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มเซ็นทรัล และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการในมูลนิธิคุณพ่อเรย์พัทยา ปี 2556 เปิด “ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” โดยร่วมมือกับสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพผลิตเสื้อและงานพิมพ์สกรีนรูปแบบต่าง ๆ โดยจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกและรับทำตามคำสั่งผลิต ปี 2556 จัดทำโครงการการจัดสัมปทานพื้นที่ขายล็อตเตอรี่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าให้แก่คนพิการ ปี 2557 จัดฝึกอบรมวิชาชีพ เตรียมความพร้อมเข้าทำงานสู่สถานประกอบการ ภายใต้แคมเปญ “TOGETHER WE CARE” หลักสูตร 6 เดือน ได้แก่ ช่างซ่อมไฟฟ้า การขายออนไลน์ และการบัญชี โดยร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2558 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานค้าปลีก” โดยร่วมกับศูนย์เสริมสร้างทรัพยากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ "ทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัลไม่หยุดนิ่งในการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 ได้ร่วมกับมูลนิธิศูนย์ศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมสังคม และองค์กรแกนนำคนพิการในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี จัดทำโครงการเพิ่มโอกาสด้านประกอบอาชีพและการมีงานทำร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ด้วยการให้การสนับสนุนการประกอบอาชีพสู่คนพิการที่ไม่มีอาชีพ เนื่องจากข้อจำกัดทางการศึกษาหรือสภาพร่างกาย ให้สามารถมีอาชีพอิสระหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยบริษัทในเครือกลุ่มเซ็นทรัลได้ยื่นให้สิทธิคนพิการตามช่องทางมาตรา 35 แก่คนพิการในพื้นที่ 5 จังหวัด ด้วยการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ จำนวน 199 คน เป็นจำนวนเงินมากกว่า 21 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 ส่งผลให้คนพิการที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพมีรายได้เฉลี่ยต่อคนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมประมาณ 4-5 เท่าตัว ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการกฝึกอบรมทั้ง 199 คน เป็นที่เรียบร้อยโดยมี คุณไพวรรณ พลวัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, คุณกิ่งแก้ว อินหว่าง ประธานมูลนิธิศูนย์ศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมสังคมร่วมงานด้วย" กลุ่มเซ็นทรัลเดินหน้าส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนพิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ การฝึกอบรมให้กับคนพิการด้วยโครงการนำร่อง 5 จังหวัดนี้ สามารถขยายผลได้อย่างต่อเนื่องทั้งเชิงลึก ในแง่ของการพัฒนาศักยภาพให้กับคนพิการได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ในอาชีพนั้น ๆ และเชิงกว้าง คือ การส่งต่อองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่เพื่อนบ้าน ชุมชนใกล้เคียง ให้สามารถพัฒนาตนเองและมีการประกอบอาชีพ มีรายได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น นอกจากให้การช่วยเหลือในแง่ของการสนับสนุนอาชีพแล้ว กลุ่มเซ็นทรัลยังได้ให้การช่วยเหลือคนพิการในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การออกแบบก่อสร้างอารยะสถาปัตย์ ภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ให้มีทางลาด ขึ้น-ลง สัญจรภายนอกและภายในอาคาร มีลิฟท์โดยสารสำหรับผู้พิการ ห้องน้ำและที่จอดรถสำหรับผู้พิการ เป็นต้น และด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการนี้เอง ส่งผลให้กลุ่มเซ็นทรัลได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Disability Matters 2015 องค์กรที่สนับสนุนโครงการเพื่อคนพิการยอดเยี่ยมแห่งปี จัดโดย Springboard Consulting ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมอบให้กับ 3 โซนของโลก คือ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเซีย แปซิกฟิก ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลเป็น 1 ใน 2 องค์กรจากประเทศไทยเท่านั้นที่คว้ารางวัลนี้มาครอบครองในระดับเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย กลุ่มเซ็นทรัลร่วมเปลี่ยนแปลงมุมมองของสังคมไทยต่อคนพิการ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการในทุกภูมิภาค กระตุ้นให้คนพิการเกิดความภูมิใจในศักยภาพของตนเอง มีรายได้จากการประกอบอาชีพการงานที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยความรู้ ความสามารถ เป็นบุคลากรที่มีค่าของสังคมด้วยหัวใจที่เข้มแข็งต่อไป ขอบคุณ... http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1472651863

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...