รง.ถก พม.ออกระเบียบให้ที่ขายสินค้าผู้พิการ ยันคงสัดส่วนจ้างงานผู้พิการตามเดิม

แสดงความคิดเห็น

รง.เล็งถก พม.ออกระเบียบให้สถานประกอบการที่ไม่สามารถจ้างงานผู้พิการได้ จัดสถานที่ขายสินค้า-จัดงานเหมาช่วง-ฝึกงาน ยันไม่ลดสัดส่วนจ้างงานผู้พิการจากคนปกติ 100 คน ต้องจ้างผู้พิการ 1 คนเป็นจ้างงานคนปกติ 200 คน ต้องจ้างผู้พิการ 1 คน ชี้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ

Photo: Four million Australians have a disability that restricts activities of daily living. (stock.xchng: muresan113) วันนี้ (24 ธ.ค.)นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน(รง.) เปิดเผยว่า เมื่อ วันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ประชุมหารือกับผู้แทนกรมต่างๆ ของ รง.เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ (พก.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะดำเนินการออกระเบียบตามมาตรา 35 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่กำหนดให้สถานประกอบการที่ไม่ได้จ้างงานผู้พิการต้องให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้า จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงานการให้ความช่วยเหลืออื่น เพื่อแทนการจ้างงานคนพิการและไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิคนพิการ โดย พก.จะมอบอำนาจให้ รง.เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบให้สถานประกอบการดำเนินการตามระเบียบนี้ ซึ่งในที่ประชุมตัวแทนกรมต่างๆ ของ รง.ต่างเห็นด้วยกับเรื่องนี้

รองปลัด รง.กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังมีข้อเสนอแนะด้วยว่า อยากให้ พก.ร่วมกับ รง.ดำเนินการกำหนดภารกิจ วางแผนและจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน รวมทั้งมอบอำนาจให้ รง.ในการเป็นตัวแทน พก.ในฐานะเจ้าพนักงานตามระเบียบนี้ให้ชัดเจนเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการ ดำเนินการและเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่ ซึ่งหลังจากนี้ตนจะทำหนังสือแจ้งผลสรุปหารือของ รง.ไปยัง พก.ภายในสัปดาห์นี้ และขอให้ พก.นัดวันประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับข้อเสนอแนะข้างต้น

นายสุเมธ กล่าวต่อไปว่า รง.ยังเตรียม จะหารือกับ พม.ใน 3 ประเด็นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) ก่อนหน้านี้ที่ จ.ลพบุรี ซึ่งประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยได้ให้ 4 ฝ่าย ได้แก่ พม. รง.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยไปหารือกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหากรณีหน่วยงานรัฐไม่ สามารถจัดหาคนพิการให้แก่สถานประกอบการที่ต้องการจ้างงานคนพิการ การลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนฯและข้อเสนอของภาคเอกชนที่ขอให้แก้ไขกฎกระทรวง ว่าด้วยการจ้างงานผู้พิการโดยให้ลดสัดส่วนการจ้างงานผู้พิการจากที่สถาน ประกอบการจ้างงานคนปกติ 100 คน ต้องจ้างผู้พิการ 1 คนเป็นจ้างงานคนปกติ 200 คนต้องจ้างผู้พิการ 1 คน หากไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ก็ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ซึ่งขณะนี้หากสถานประกอบการไม่สามารถจ้างผู้พิการได้ 1 คน จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯอยู่ที่คนละ 109,500 บาทต่อปี โดยคำนวณจากค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาทคูณด้วยจำนวน 365 วัน

“ประเด็นการลดสัดส่วนการจ้างงานผู้พิการนั้น ทาง รง.ยังคงยืนยันให้ยึดสัดส่วนการจ้างงานคนปกติ 100 คนต้องจ้างผู้พิการ 1 คน และเมื่อมีการประชุมหารือกันก็จะยืนยันในเรื่องนี้ เพราะสัดส่วนนี้เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ รง.กำลังรอ พม.นัดหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”

ขอบคุณ... http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000157701 (ขนาดไฟล์: 185)

(ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ธ.ค.56)

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ธ.ค.56
วันที่โพสต์: 25/12/2556 เวลา 07:15:27 ดูภาพสไลด์โชว์ รง.ถก พม.ออกระเบียบให้ที่ขายสินค้าผู้พิการ ยันคงสัดส่วนจ้างงานผู้พิการตามเดิม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

รง.เล็งถก พม.ออกระเบียบให้สถานประกอบการที่ไม่สามารถจ้างงานผู้พิการได้ จัดสถานที่ขายสินค้า-จัดงานเหมาช่วง-ฝึกงาน ยันไม่ลดสัดส่วนจ้างงานผู้พิการจากคนปกติ 100 คน ต้องจ้างผู้พิการ 1 คนเป็นจ้างงานคนปกติ 200 คน ต้องจ้างผู้พิการ 1 คน ชี้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ Photo: Four million Australians have a disability that restricts activities of daily living. (stock.xchng: muresan113)วันนี้ (24 ธ.ค.)นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน(รง.) เปิดเผยว่า เมื่อ วันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ประชุมหารือกับผู้แทนกรมต่างๆ ของ รง.เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ (พก.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะดำเนินการออกระเบียบตามมาตรา 35 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่กำหนดให้สถานประกอบการที่ไม่ได้จ้างงานผู้พิการต้องให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้า จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงานการให้ความช่วยเหลืออื่น เพื่อแทนการจ้างงานคนพิการและไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิคนพิการ โดย พก.จะมอบอำนาจให้ รง.เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบให้สถานประกอบการดำเนินการตามระเบียบนี้ ซึ่งในที่ประชุมตัวแทนกรมต่างๆ ของ รง.ต่างเห็นด้วยกับเรื่องนี้ รองปลัด รง.กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังมีข้อเสนอแนะด้วยว่า อยากให้ พก.ร่วมกับ รง.ดำเนินการกำหนดภารกิจ วางแผนและจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน รวมทั้งมอบอำนาจให้ รง.ในการเป็นตัวแทน พก.ในฐานะเจ้าพนักงานตามระเบียบนี้ให้ชัดเจนเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการ ดำเนินการและเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่ ซึ่งหลังจากนี้ตนจะทำหนังสือแจ้งผลสรุปหารือของ รง.ไปยัง พก.ภายในสัปดาห์นี้ และขอให้ พก.นัดวันประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับข้อเสนอแนะข้างต้น นายสุเมธ กล่าวต่อไปว่า รง.ยังเตรียม จะหารือกับ พม.ใน 3 ประเด็นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) ก่อนหน้านี้ที่ จ.ลพบุรี ซึ่งประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยได้ให้ 4 ฝ่าย ได้แก่ พม. รง.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยไปหารือกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหากรณีหน่วยงานรัฐไม่ สามารถจัดหาคนพิการให้แก่สถานประกอบการที่ต้องการจ้างงานคนพิการ การลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนฯและข้อเสนอของภาคเอกชนที่ขอให้แก้ไขกฎกระทรวง ว่าด้วยการจ้างงานผู้พิการโดยให้ลดสัดส่วนการจ้างงานผู้พิการจากที่สถาน ประกอบการจ้างงานคนปกติ 100 คน ต้องจ้างผู้พิการ 1 คนเป็นจ้างงานคนปกติ 200 คนต้องจ้างผู้พิการ 1 คน หากไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ก็ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ซึ่งขณะนี้หากสถานประกอบการไม่สามารถจ้างผู้พิการได้ 1 คน จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯอยู่ที่คนละ 109,500 บาทต่อปี โดยคำนวณจากค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาทคูณด้วยจำนวน 365 วัน “ประเด็นการลดสัดส่วนการจ้างงานผู้พิการนั้น ทาง รง.ยังคงยืนยันให้ยึดสัดส่วนการจ้างงานคนปกติ 100 คนต้องจ้างผู้พิการ 1 คน และเมื่อมีการประชุมหารือกันก็จะยืนยันในเรื่องนี้ เพราะสัดส่วนนี้เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ รง.กำลังรอ พม.นัดหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” ขอบคุณ... http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000157701 (ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ธ.ค.56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...