มศว นำร่องมหาวิทยาลัยแห่งแรกรับคนพิการทำงานร้อยละ 1

แสดงความคิดเห็น

อ่าน อักษรเบรลล์

มศว จับมือ พก. และกรมการจัดหางาน วิจัยรูปแบบการพัฒนากิจการเพื่อสังคมสร้างความเข้มแข็งแก่คนพิการ นำร่องเป็นมหาวิทยาลัยแรกรับคนพิการเข้าทำงานในระบบร้อยละ 1 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด 5,000 คน

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน นายชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการภาคสังคมเพื่อคนพิการ แถลงความร่วมมือในการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมและการสร้างงานคนพิการใน สถาบันการศึกษา โดยมีการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย “รูปแบบการพัฒนากิจการเพื่อสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่คนพิการ" ใน 3 โมเดล ได้แก่ 1. กลุ่มเกษตรกรคนพิการผู้เลี้ยงแพะตำบลพังราด จังหวัดระยอง 2. ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา และ 3. คนพิการในกลุ่มธุรกิจ บริษัทบีทามส์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งทั้ง 3 โมเดล เป็นการทำงานของคนพิการ ที่จะนำเสนอเป็นต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปพัฒนาและสร้างกิจการภาคสังคม ให้กับคนพิการ

ขณะที่ ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว กล่าวว่า มศว มีนโยบายชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และมีแผนความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพและ คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ภายใต้วาระในการขับเคลื่อนทศวรรษอาเซียนแห่งการสร้างสังคมร่วมกับคนพิการ ซึ่ง มศว มีนโยบาย จัดให้คนพิการมาร่วมทำงานในตำแหน่งทั่วไปใน มศว ซึ่งเป็นแห่งแรกที่ประกาศชัดเจน จะรับคนพิการเข้าทำงานร้อยละ 1 ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่มีกว่า 5,000 คน ซึ่งก็คือ 50 คนที่จะได้เข้าร่วมงานใน มศว

ขอบคุณ... http://www.mcot.net/site/content?id=523833c4150ba07a71000057#.UjkboX-kPZ4 (ขนาดไฟล์: 175)

สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ก.ย.56

ที่มา: สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 18/09/2556 เวลา 04:15:02 ดูภาพสไลด์โชว์ มศว นำร่องมหาวิทยาลัยแห่งแรกรับคนพิการทำงานร้อยละ 1

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

อ่าน อักษรเบรลล์ มศว จับมือ พก. และกรมการจัดหางาน วิจัยรูปแบบการพัฒนากิจการเพื่อสังคมสร้างความเข้มแข็งแก่คนพิการ นำร่องเป็นมหาวิทยาลัยแรกรับคนพิการเข้าทำงานในระบบร้อยละ 1 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด 5,000 คน รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน นายชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการภาคสังคมเพื่อคนพิการ แถลงความร่วมมือในการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมและการสร้างงานคนพิการใน สถาบันการศึกษา โดยมีการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย “รูปแบบการพัฒนากิจการเพื่อสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่คนพิการ" ใน 3 โมเดล ได้แก่ 1. กลุ่มเกษตรกรคนพิการผู้เลี้ยงแพะตำบลพังราด จังหวัดระยอง 2. ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา และ 3. คนพิการในกลุ่มธุรกิจ บริษัทบีทามส์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งทั้ง 3 โมเดล เป็นการทำงานของคนพิการ ที่จะนำเสนอเป็นต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปพัฒนาและสร้างกิจการภาคสังคม ให้กับคนพิการ ขณะที่ ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว กล่าวว่า มศว มีนโยบายชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และมีแผนความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพและ คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ภายใต้วาระในการขับเคลื่อนทศวรรษอาเซียนแห่งการสร้างสังคมร่วมกับคนพิการ ซึ่ง มศว มีนโยบาย จัดให้คนพิการมาร่วมทำงานในตำแหน่งทั่วไปใน มศว ซึ่งเป็นแห่งแรกที่ประกาศชัดเจน จะรับคนพิการเข้าทำงานร้อยละ 1 ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่มีกว่า 5,000 คน ซึ่งก็คือ 50 คนที่จะได้เข้าร่วมงานใน มศว ขอบคุณ... http://www.mcot.net/site/content?id=523833c4150ba07a71000057#.UjkboX-kPZ4 สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...