คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานทางด้านพนักงานรับ-ส่ง เอกสาร : นนทบุรีและปริมณฑล

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุวลี ขานฉนวน อายุ 35 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานพนักงาน รับ-ส่ง เอกสาร ในเขตพื้นที่นนทบุรีและปริมณฑล

ติดต่อ โทรศัพท์ 092-2587742 หรือ อีเมล์ peebow10@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/02/2564 เวลา 15:23:05