เว็บไซต์ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

โลโก้ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

ชื่อเว็บไซต์ : ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Thailand Telecomunication Relay Service (TTRS)

ชื่อย่อ : TTRS

เข้าใช้งานเว็บไซต์ : http://www.ttrs.or.th/ (ขนาดไฟล์: 264)

ข้อมูลเว็บไซต์

เกี่ยวกับศูนย์บริการการถ่ายทอดการสื่อสาร

การ จัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้ บกพร่องทางการพูดเป็นการดำเนินการจัดบริการพิเศษเพื่อสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการ พูดได้มีโอกาสใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปในสังคม เนื่องจากผู้บกพร่องทางการได้ยินมีข้อจำกัดในการสื่อสารด้วยการพูด การสื่อสารที่ทำได้จะเป็นการพิมพ์ข้อความหรือการใช้ภาษามือโดยผ่านอุปกรณ์ โทรคมนาคมที่ฝ่ายผู้รับไม่มี หรือผู้รับไม่เข้าใจเนื้อหาที่สื่อสารโดยตรง เช่นการสื่อสารด้วยภาษามือ ดังนั้นจำเป็นจำเป็นต้องให้ผู้รับปลายทางได้เข้าใจ โดยมีคนกลางที่เชื่อมต่อการสื่อสารทั้งสองทางได้เข้าใจ เช่นเดียวกับผู้บกพร่องทางการพูดที่สื่อสารด้วยเสียง แต่เป็นเสียงที่ไม่ชัดทำให้ไม่เข้าใจ ดังนั้นจำเป็นต้องมีคนกลางที่เข้าใจเสียงพูด และทวนเสียงพูดนั้นให้ผู้รับปลายทาง

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูด จึงทำหน้าที่ในการถ่ายทอดการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับปลายทาง ซึ่งอาจเป็นเสียงพูด ข้อความสั้น ข้อความออนไลน์ หรือภาษามือ โดยมีเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทำหน้าที่ เป็นคนกลางในการติดต่อ

แนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารผู้บกพร่องทางการได้ยิน และผู้บกพร่องทางการพูดนั้น สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้จัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พศ. 2551 -2553) โดยกำหนดหนึ่งในเป้าหมายไว้ว่า ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นมิติเชิงพื้นที่หรือมิติเชิงสังคม ซึ่งปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่อง การกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคมว่า เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกล และประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการ โทรคมนาคมตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยมีเป้าหมายไว้ในปี 2553 นี้ ว่าจะมีการทดลองโครงการนำร่องและอุปกรณ์ต้นแบบ Telecommunication relay services (TRS) เพื่อให้บริการสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยจะให้มีการทดลองให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติศึกษาการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร สำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด เพื่อนำมาจัดทำแผนจัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้ที่บกพร่อง ทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดขึ้น สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ ตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่จะเติมเต็ม ช่องว่างของข้อจำกัดในการใช้งานบริการโทรคมนาคมของกลุ่มผู้พิการกลุ่มหนึ่ง ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและความบกพร่องทางการพูดที่ไม่สามารถใช้บริการ โทรคมนาคมได้เหมือนคนทั่วไป ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการกลุ่มนี้ได้มีโอกาสใช้บริการโทรคมนาคม สื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้ ซึ่งจะทำให้แนวคิดการบริการทั่วถึงครอบคลุมไปถึงการให้บริการสำหรับทุกคนตาม สิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

ที่มา: http://www.ttrs.or.th/ (ขนาดไฟล์: 264)
วันที่โพสต์: 28/06/2560 เวลา 14:13:37 ดูภาพสไลด์โชว์ เว็บไซต์ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด