แนวทางการส่งเสริมการปรับตัวของคนพิการที่ได้ผลกระทบจากอุบัติเหตุ

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

. การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการปรับตัวของคนพิการในปัจจุบัน

หน่วยงานที่ให้บริการคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุมีหลากหลายหน่วยงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจำแนกได้ตามประเภทของบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น

1. ด้านการแพทย์ – รักษา ฟื้นฟูฯ และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ประกอบด้วย

1.1 สปสช. – สถานพยาบาลตามสิทธิบัตรรักษาทุกโรค

1.2 ประกันสังคม – สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม

1.3 กรมบัญชีกลาง – สถานพยาบาลตามสิทธิข้าราชการ

1.4 กระทรวงสาธารณสุข

1.4.1 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์แห่งชาติ – บริการที่ศูนย์ฯ และบริการโดยหน่วยเคลื่อนที่

1.4.2 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต - บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

1.5 กรมการขนส่งทางบก - กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

1.6 องค์กรเอกชน เช่น

1.6.1 องค์การทหารผ่านศึก

1.6.2 มูลนิธิขาเทียม

1.6.3 มูลนิธิเมาไม่ขับ

1.6.4 ฯลฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการส่งเสริมการปรับตัวของคนพิการที่ได้ผลกระทบจากอุบัติเหตุ

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 23/02/2557 เวลา 14:34:52

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย . การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการปรับตัวของคนพิการในปัจจุบัน หน่วยงานที่ให้บริการคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุมีหลากหลายหน่วยงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจำแนกได้ตามประเภทของบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น 1. ด้านการแพทย์ – รักษา ฟื้นฟูฯ และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ประกอบด้วย 1.1 สปสช. – สถานพยาบาลตามสิทธิบัตรรักษาทุกโรค 1.2 ประกันสังคม – สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม 1.3 กรมบัญชีกลาง – สถานพยาบาลตามสิทธิข้าราชการ 1.4 กระทรวงสาธารณสุข 1.4.1 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์แห่งชาติ – บริการที่ศูนย์ฯ และบริการโดยหน่วยเคลื่อนที่ 1.4.2 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต - บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 1.5 กรมการขนส่งทางบก - กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 1.6 องค์กรเอกชน เช่น 1.6.1 องค์การทหารผ่านศึก 1.6.2 มูลนิธิขาเทียม 1.6.3 มูลนิธิเมาไม่ขับ 1.6.4 ฯลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด