'การเมืองหัวใจมนุษย์'ไร้สมจร

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

Humanized Politics มีหัวใจหรือแก่นสำคัญอยู่ที่การพัฒนานักการเมืองทั้งที่อยู่ในระบบใน ปัจจุบัน และประชาชนผู้ที่จะมาเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ในอนาคต ให้ได้รับการฝึกฝนอบรมพัฒนาพฤติกรรม-จิตใจ-ปัญญาให้มีความเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ ในฐานะที่ต้องมี "หน้าที่" เป็นแบบอย่างความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศให้แก่ประชาชนได้เจริญรอยตาม

หลักปรัชญาพื้นฐานของ Humanized Politics ก็คือ

- "ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ"

มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ที่สามารถฝึกฝนพัฒนาได้ และจำเป็นต้องฝึก (เพราะหากมนุษย์ไม่ได้รับการฝึกฝนพัฒนาแล้วไซร้ ก็จะเสื่อมทรามลงไปจนถึงขั้นเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน!!)

- 3L: Learning Person, Learning Organization, Learning Society

หากนักการเมืองได้รับการพัฒนาให้เป็นแบบอย่างของ "นักเรียนรู้" Learning Person ก็จะสามารถพัฒนาองค์กรทางการเมืองให้เป็น "องค์กรเรียนรู้" Learning Organization ก็ย่อมเป็นพลังอันสำคัญในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้เป็น "สังคมแห่งการเรียนรู้" Learning Society จึงจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจนก่อเกิดเป็น "อารยธรรม" ที่สร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่มวลมนุษชาติได้

- Sustainable Democracy

การพัฒนามนุษย์มีความสำคัญที่สุด เพราะจะทำให้บุคคลที่จะเข้ามาเป็นนักการเมืองได้รับการบ่มเพาะฝึกฝนพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีของความเป็น "สุดยอดพลเมือง" Active Citizen ทำให้ประชาชนในประเทศได้เจริญรอยตามและพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดี good citizen ซึ่งเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

ดาวน์โหลดเอกสาร 'การเมืองหัวใจมนุษย์'ไร้สมจร

ที่มา: http://www.komchadluek.net/mobile/detail/20131211/174612.html (ขนาดไฟล์: 167)
วันที่โพสต์: 12/12/2556 เวลา 03:50:16

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน Humanized Politics มีหัวใจหรือแก่นสำคัญอยู่ที่การพัฒนานักการเมืองทั้งที่อยู่ในระบบใน ปัจจุบัน และประชาชนผู้ที่จะมาเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ในอนาคต ให้ได้รับการฝึกฝนอบรมพัฒนาพฤติกรรม-จิตใจ-ปัญญาให้มีความเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ ในฐานะที่ต้องมี "หน้าที่" เป็นแบบอย่างความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศให้แก่ประชาชนได้เจริญรอยตาม หลักปรัชญาพื้นฐานของ Humanized Politics ก็คือ - "ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ" มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ที่สามารถฝึกฝนพัฒนาได้ และจำเป็นต้องฝึก (เพราะหากมนุษย์ไม่ได้รับการฝึกฝนพัฒนาแล้วไซร้ ก็จะเสื่อมทรามลงไปจนถึงขั้นเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน!!) - 3L: Learning Person, Learning Organization, Learning Society หากนักการเมืองได้รับการพัฒนาให้เป็นแบบอย่างของ "นักเรียนรู้" Learning Person ก็จะสามารถพัฒนาองค์กรทางการเมืองให้เป็น "องค์กรเรียนรู้" Learning Organization ก็ย่อมเป็นพลังอันสำคัญในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้เป็น "สังคมแห่งการเรียนรู้" Learning Society จึงจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจนก่อเกิดเป็น "อารยธรรม" ที่สร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่มวลมนุษชาติได้ - Sustainable Democracy การพัฒนามนุษย์มีความสำคัญที่สุด เพราะจะทำให้บุคคลที่จะเข้ามาเป็นนักการเมืองได้รับการบ่มเพาะฝึกฝนพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีของความเป็น "สุดยอดพลเมือง" Active Citizen ทำให้ประชาชนในประเทศได้เจริญรอยตามและพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดี good citizen ซึ่งเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด