“จิตตนคร นครหลวงของโลก”

เนื้อหาบางส่วน

หนังสือเล่มนี้เป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฒนมหาเถร) เป็นผลงานประเภทคำบรรยายและโอวาท ทรงพระนิพนธ์เรื่องจิตตนครขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ “จิตตนคร นครหลวงของโลก และแนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗” เป็นคำบรรยายธรรมที่สมเด็จพระญาณสังวรฯ ได้เรียบเรียงไว้สำหรับอ่านออกออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ในรายการบริหารทางจิต เป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ถึง ๒๕๑๕ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ ๕๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕

ดาวน์โหลดเอกสาร “จิตตนคร นครหลวงของโลก”

ที่มา: snc.lib.su.ac.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๑ พ.ย.๕๖
วันที่โพสต์: 19/11/2556 เวลา 04:19:03

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด