อยู่อย่างไรให้พอเพียง

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

ปัจจุบันนานาประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ต่อเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการนำคุณธรรมและจริยธรรม เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่ประเทศไทยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นพระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ทรงใช้เป็นหลักในการครองแผ่นดินมาช้านาน จนนานาประเทศต่างให้การยอมรับและชื่นชม ศ.สตีเฟน บี ยัง ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก จึงได้จัดทำหนังสือ "คิง บาย เวอร์ทู (King by Virtue)" ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเผยแผ่ให้ทั่วโลกเห็นว่าหลักทศพิธราชธรรมของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีสมดุล บนพื้นฐานของมโนธรรม จริยธรรม อันนำไปสู่ความสุขของคนและความยั่งยืนของสังคม โดยจะมีการเปิดตัวพร้อมมอบแก่ผู้เข้าร่วมในงานประชุมระดับโลก "เดอะ 2013 แบงคอก คอนเฟอร์เรนซ์ : โกบอล ไดอะลอก ออน ซัสเตนะเบิล ดีเวลลอปเมนท์" ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ดาวน์โหลดเอกสาร อยู่อย่างไรให้พอเพียง

ที่มา: http://goo.gl/V4CmTo (ขนาดไฟล์: 0 )
วันที่โพสต์: 4/10/2556 เวลา 07:05:44

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน ปัจจุบันนานาประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ต่อเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการนำคุณธรรมและจริยธรรม เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่ประเทศไทยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นพระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ทรงใช้เป็นหลักในการครองแผ่นดินมาช้านาน จนนานาประเทศต่างให้การยอมรับและชื่นชม ศ.สตีเฟน บี ยัง ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก จึงได้จัดทำหนังสือ "คิง บาย เวอร์ทู (King by Virtue)" ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเผยแผ่ให้ทั่วโลกเห็นว่าหลักทศพิธราชธรรมของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีสมดุล บนพื้นฐานของมโนธรรม จริยธรรม อันนำไปสู่ความสุขของคนและความยั่งยืนของสังคม โดยจะมีการเปิดตัวพร้อมมอบแก่ผู้เข้าร่วมในงานประชุมระดับโลก "เดอะ 2013 แบงคอก คอนเฟอร์เรนซ์ : โกบอล ไดอะลอก ออน ซัสเตนะเบิล ดีเวลลอปเมนท์" ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด