วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ทำได้อย่างไร

เนื้อหาบางส่วน

การเรียนรู้ของเด็ก LD ผ่านกระบวนการทำงานของสมอง และพบว่าความบกพร่องทางกระบวน การเรียนรู้ ส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของสมอง จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ดังนั้น วิธีการจัดการเรียนรู้หรือการหาช่องทางการสอนที่สอดคล้องกับปัญหาของเด็ก จะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ โดยมีหลักการที่เหมาะสม

ดาวน์โหลดเอกสาร วิ

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด