ฟังกันชัดๆ หลักการ-เหตุผล "สธ." ทำไมคนไทย ต้องโบกมือลา “ส้วมนั่งยองๆ”?

เนื้อหาบางส่วน

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า คนไทย ถึงคราวที่จะต้องโบกมือลา “ส้วมแบบนั่งยอง” แล้วหันไปใช้ ส้วมแบบนั่งราบหรือแบบชักโครกแทน

หลัง มติที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ที่มีมติเห็นชอบแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทยระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) ซึ่งมีสาระสำคัญอยู่ที่ การให้ ยกเลิกส้วมแบบนั่งยองและใช้ส้วมแบบนั่งราบหรือแบบชักโครกแทน ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐานปี 2556

กำหนด ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 792 - 2554 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4380(พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งราบ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: สำนักข่าวอิศรา
วันที่โพสต์: 7/05/2556 เวลา 04:17:45

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด