สู่มาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : PRIDE เพื่อการบริหารกำลังคนคุณภาพ

เนื้อหาบางส่วน

ปัจจุบันองค์การหลายแห่งประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังคนคุณภาพและมีแนวโน้มการแข่งขันเพื่อดึงดูดกำลังคนเหล่านี้เข้าสู่องค์การอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดนเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการกำลังคนคุณภาพมาผลักดันภารกิจที่มีผลต่อประเทศและประชาชนโดยตรง แต่ยังมีข้อจำกัดหลายด้านที่ทำให้ขาดแรงดึงดูดกำลังคนคุณภาพจึงต้องสรรหาวิธีบริหารจัดการกำลังคนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สำนักงาน ก.พ. ได้ศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารกำลังคนคุณภาพภายใต้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(High Performance and Potential System : HiPPS) เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือการเตรียมกำลังคนคุณภาพสำหรับภาคราชการโดยดำเนินการควบคู่การเร่งพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรทางเลือก (Employer of Choice) สำหรับคนรุ่นใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: ข่าวสดรายวัน 24 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 24/04/2556 เวลา 04:58:21

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด