ร่าง TOR WEB 8 : ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)จำนวน 3,183 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

โดย ขสมก.ร่าง TOR WEB 8

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(องค์การ) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3,183 คันเป็นรถโดยสารธรรมดาจำนวน 1,659 คันรถโดยสารปรับอากาศจำนวน 1,524 คันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1. ความเป็นมา

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีภารกิจในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีรถโดยสารให้บริการจำนวน 3,506 คัน มีอายุการใช้งานระหว่าง 11–21 ปี จากผลการประกอบการที่ผ่านมาองค์การประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากการจัดเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนตามนโยบายของรัฐรวมทั้งรถโดยสารมีสภาพทรุดโทรมตามอายุการใช้งานองค์การจึงได้เสนอแผนการดำเนินงานที่จะจัดหารถโดยสารคันใหม่ จำนวน 3,183 คันเพื่อทดแทนรถโดยสาร (ดีเซล) คันเดิม จำนวน 3,183 คัน ที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม เพื่อยกระดับคุณภาพและความเชื่อถือได้ในการให้บริการรวมทั้งลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้ง ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการใช้พลังงานทางเลือกที่ประหยัด ช่วยลดเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยรถโดยสารที่จะจัดหาใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3,183 คัน ประกอบด้วย รถโดยสารธรรมดาจำนวน 1,659 คัน และรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1,524 คัน

ดาวน์โหลดเอกสาร ร่าง TOR WEB 8 : ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)จำนวน 3,183 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: ขสมก. (BMTA) : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
วันที่โพสต์: 13/03/2557 เวลา 05:07:46

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน โดย ขสมก.ร่าง TOR WEB 8 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(องค์การ) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3,183 คันเป็นรถโดยสารธรรมดาจำนวน 1,659 คันรถโดยสารปรับอากาศจำนวน 1,524 คันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1. ความเป็นมา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีภารกิจในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีรถโดยสารให้บริการจำนวน 3,506 คัน มีอายุการใช้งานระหว่าง 11–21 ปี จากผลการประกอบการที่ผ่านมาองค์การประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากการจัดเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนตามนโยบายของรัฐรวมทั้งรถโดยสารมีสภาพทรุดโทรมตามอายุการใช้งานองค์การจึงได้เสนอแผนการดำเนินงานที่จะจัดหารถโดยสารคันใหม่ จำนวน 3,183 คันเพื่อทดแทนรถโดยสาร (ดีเซล) คันเดิม จำนวน 3,183 คัน ที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม เพื่อยกระดับคุณภาพและความเชื่อถือได้ในการให้บริการรวมทั้งลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้ง ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการใช้พลังงานทางเลือกที่ประหยัด ช่วยลดเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยรถโดยสารที่จะจัดหาใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3,183 คัน ประกอบด้วย รถโดยสารธรรมดาจำนวน 1,659 คัน และรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1,524 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร ร่าง TOR WEB 8 : ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)จำนวน 3,183 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด