โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ความคืบหน้า และ ข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ

โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นายนเรศ บุญเปี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ และประธานคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ต่อคณะอนุกรรมาธิการว่า หลังจากที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้นำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเปิดรับความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่๑๙ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แล้วนั้น องค์การขนส่งมวลชนได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา องค์การขนส่งมวลชนได้นำข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการและข้อเสนอแนะอื่น ๆ มาพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงร่าง TOR แล้ว ซึ่งจะนำเผยแพร่ต่อสาธารณะชนผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ความคืบหน้า และ ข้อเสนอแนะ

ที่มา: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
วันที่โพสต์: 24/09/2556 เวลา 04:17:47

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายนเรศ บุญเปี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ และประธานคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ต่อคณะอนุกรรมาธิการว่า หลังจากที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้นำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเปิดรับความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่๑๙ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แล้วนั้น องค์การขนส่งมวลชนได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา องค์การขนส่งมวลชนได้นำข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการและข้อเสนอแนะอื่น ๆ มาพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงร่าง TOR แล้ว ซึ่งจะนำเผยแพร่ต่อสาธารณะชนผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ความคืบหน้า และ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด