หนังสือนำส่งข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ต่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ จำนวน ๓,๑๘๓ คัน

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาบางส่วน

ด้วยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ พิจารณาศึกษาเรื่องร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ จำนวน ๓,๑๘๓ คัน และในคราวประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยที่ประชุมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเด็น “การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกันของคนพิการ ในระบบขนส่งสาธารณะ การยอมรับความเท่าเทียมในทางกฎหมายสำหรับโอกาสในการรับการศึกษา การเข้าทำงาน การรักษาพยาบาล การประกันสิทธิและโอกาสที่จะมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป”

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: นายมณเฑียร บุญตัน รองประธานคณะกรรมาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
วันที่โพสต์: 25/07/2556 เวลา 13:54:55

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เนื้อหาบางส่วน ด้วยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ พิจารณาศึกษาเรื่องร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ จำนวน ๓,๑๘๓ คัน และในคราวประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยที่ประชุมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเด็น “การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกันของคนพิการ ในระบบขนส่งสาธารณะ การยอมรับความเท่าเทียมในทางกฎหมายสำหรับโอกาสในการรับการศึกษา การเข้าทำงาน การรักษาพยาบาล การประกันสิทธิและโอกาสที่จะมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป”

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด