แนวทางบริการคนพิการ ให้สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

การส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิคนพิการทุกประเภท ให้สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องควรดำเนินการดังต่อ ไปนี้

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ – ควรดำเนินการผ่านสื่อสาธารณะให้คนพิการสามารถ รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ สถานที่ กำหนดวันเวลา วิธีการเลือกตั้ง การปฏิบัติที่ผิดกฎหมายการเลือกตั้ง และข้อมูลของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง เป็นต้น โดยการใช้สื่อที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของคนพิการแต่ละประเภท เช่น ล่ามภาษามือ และสื่อเสียง เป็นต้น

ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางบริการคนพิการ ให้สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ที่มา: อนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
วันที่โพสต์: 22/02/2556 เวลา 04:58:25

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

การส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิคนพิการทุกประเภท ให้สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องควรดำเนินการดังต่อ ไปนี้ 1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ – ควรดำเนินการผ่านสื่อสาธารณะให้คนพิการสามารถ รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ สถานที่ กำหนดวันเวลา วิธีการเลือกตั้ง การปฏิบัติที่ผิดกฎหมายการเลือกตั้ง และข้อมูลของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง เป็นต้น โดยการใช้สื่อที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของคนพิการแต่ละประเภท เช่น ล่ามภาษามือ และสื่อเสียง เป็นต้น ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางบริการคนพิการ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด