เพิ่มสิทธิประโยชน์และเพิ่มทางเลือกใหม่แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ทางเลือก 3)

แสดงความคิดเห็น

ประกันสังคม รุกขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 (กรณีชราภาพ) จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เจ้าหน้าที่สปส.ทั่วประเทศ

สำนักงานประกันสังคม เตรียมความพร้อมการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 เปิดโครงการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ สปส.ทั่วประเทศ จำนวน 2 รุ่น ที่ปฏิบัติงานได้รับทราบพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการขยายความคุ้มครอง ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแซฟไฟร์ 101-103 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม (ชั้น 1) โรงแรมโนโวเทล อิมแพ็ค จังหวัดนนทบุรี ว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมมีภารกิจให้การคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อให้มีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดี จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบประจำปี 2555 มีจำนวนแรงงานนอกระบบทั่วประเทศทั้งสิ้น 24.79 ล้านคนเศษ จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและต้องการให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคง ในการดำรงชีวิตที่ดี เพื่อสนองนโยบาย กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้เร่งขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ไปสู่แรงงานนอกระบบให้ทั่วถึง โดยขณะนี้แรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้วประมาณ 1.5 ล้านคนเศษ ซึ่งขณะนี้มีแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้วประมาณ 1.5 ล้านคนเศษ และเพื่อเป็นการจูงใจให้แรงงานนอกระบบสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มมากขึ้น สำนักงานประกันสังคมจึงได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 จากเดิม 2 ทางเลือก เพิ่มเป็น 3 ทางเลือก โดยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 มีสาระสำคัญ คือ ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท และรัฐบาลสมทบเพิ่มอีก 100 บาทต่อเดือน โดยผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ซึ่งเชื่อว่าจะสอดคล้องกับความต้องการของแรงงานนอกระบบอีกจำนวนมาก และน่าจะช่วยจูงใจให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปี 2557 ได้กำหนดเป้าหมายให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่น้อยกว่า1.7ล้านคน

อย่างไรก็ดีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้แรงงานนอกระบบสมัครเข้า เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มกรณีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์จึงต้องมีการจัดอบรม โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2556 เป็นการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมผู้ปฏิบัติงานจากภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ จำนวน 250 คน และรุ่นที่ 2 จัดอบรม ขึ้นในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2556 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมผู้ปฏิบัติงานจากภาคกลาง เขตปริมณฑล กรุงเทพมหานครพื้นที่ และสาขา จำนวน 220 คน

ซึ่งหัวข้อสำคัญในการอบรมให้ความรู้มีดังนี้ แนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 (ทางเลือกที่ 3) แผนการดำเนินงานก่อนพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับ ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 นี้ การบันทึกขึ้นทะเบียนข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 (ทางเลือกที่ 3) วิธีการออกใบเสร็จรับเงินประกันสังคมมาตรา 40 (ทางเลือกที่ 3) และการบันทึกบัญชี ซึ่งนอกจากจะเป็นการชี้แจงให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่แล้ว ยังจะได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา40อีกด้วย

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์งานประกันสังคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ทุกแห่ง หรือโทร.1506 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

ขอบคุณ... http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=762&id=3992 (ขนาดไฟล์: 0 )

สำนักงานประกันสังคมออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ม.ค.57

ที่มา: สำนักงานประกันสังคมออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ม.ค.57
วันที่โพสต์: 28/01/2557 เวลา 03:25:08

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ประกันสังคม รุกขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 (กรณีชราภาพ) จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เจ้าหน้าที่สปส.ทั่วประเทศ สำนักงานประกันสังคม เตรียมความพร้อมการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 เปิดโครงการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ สปส.ทั่วประเทศ จำนวน 2 รุ่น ที่ปฏิบัติงานได้รับทราบพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการขยายความคุ้มครอง ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแซฟไฟร์ 101-103 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม (ชั้น 1) โรงแรมโนโวเทล อิมแพ็ค จังหวัดนนทบุรี ว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมมีภารกิจให้การคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อให้มีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดี จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบประจำปี 2555 มีจำนวนแรงงานนอกระบบทั่วประเทศทั้งสิ้น 24.79 ล้านคนเศษ จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและต้องการให้แรงงานนอกระบบมีหลักประกันความมั่นคง ในการดำรงชีวิตที่ดี เพื่อสนองนโยบาย กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้เร่งขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ไปสู่แรงงานนอกระบบให้ทั่วถึง โดยขณะนี้แรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้วประมาณ 1.5 ล้านคนเศษ ซึ่งขณะนี้มีแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้วประมาณ 1.5 ล้านคนเศษ และเพื่อเป็นการจูงใจให้แรงงานนอกระบบสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มมากขึ้น สำนักงานประกันสังคมจึงได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 จากเดิม 2 ทางเลือก เพิ่มเป็น 3 ทางเลือก โดยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 มีสาระสำคัญ คือ ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท และรัฐบาลสมทบเพิ่มอีก 100 บาทต่อเดือน โดยผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ซึ่งเชื่อว่าจะสอดคล้องกับความต้องการของแรงงานนอกระบบอีกจำนวนมาก และน่าจะช่วยจูงใจให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปี 2557 ได้กำหนดเป้าหมายให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่น้อยกว่า1.7ล้านคน อย่างไรก็ดีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้แรงงานนอกระบบสมัครเข้า เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มกรณีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์จึงต้องมีการจัดอบรม โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2556 เป็นการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมผู้ปฏิบัติงานจากภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ จำนวน 250 คน และรุ่นที่ 2 จัดอบรม ขึ้นในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2556 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมผู้ปฏิบัติงานจากภาคกลาง เขตปริมณฑล กรุงเทพมหานครพื้นที่ และสาขา จำนวน 220 คน ซึ่งหัวข้อสำคัญในการอบรมให้ความรู้มีดังนี้ แนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 (ทางเลือกที่ 3) แผนการดำเนินงานก่อนพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับ ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 นี้ การบันทึกขึ้นทะเบียนข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 (ทางเลือกที่ 3) วิธีการออกใบเสร็จรับเงินประกันสังคมมาตรา 40 (ทางเลือกที่ 3) และการบันทึกบัญชี ซึ่งนอกจากจะเป็นการชี้แจงให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่แล้ว ยังจะได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา40อีกด้วย มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์งานประกันสังคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ทุกแห่ง หรือโทร.1506 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ขอบคุณ... http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=762&id=3992 สำนักงานประกันสังคมออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ม.ค.57

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด