กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการขนส่ง

แสดงความคิดเห็น

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือบริการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่น

อย่างไรก็ตามในทางสากลได้มีการรณรงค์ให้มีการ "ออกแบบที่เป็นสากล" หรือ Universal Design (UD) หมายถึง การออกแบบสภาพแวดล้อมและบริการที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้ถึงแม้จะมีการออกแบบที่เป็นสากล แต่ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับคนพิการที่มีความต้องการจำเป็นเฉพาะ

การออกแบบที่เป็นสากลหรือการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ มีกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร : กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการขนส่ง

ที่มา: สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:38:44

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือบริการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่น อย่างไรก็ตามในทางสากลได้มีการรณรงค์ให้มีการ "ออกแบบที่เป็นสากล" หรือ Universal Design (UD) หมายถึง การออกแบบสภาพแวดล้อมและบริการที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้ถึงแม้จะมีการออกแบบที่เป็นสากล แต่ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับคนพิการที่มีความต้องการจำเป็นเฉพาะ การออกแบบที่เป็นสากลหรือการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ มีกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร : กฎหมาย ระเบียบ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด