บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบ การบริ‏บริหารจัดการกิจการสลากตามหลักธรรมาธิบาล

สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือล็อตเตอรี่ (Lottery) เป็นการพนันชนิดหนึ่ง แม้จะถูกมองว่ามีข้อเสียน้อยกว่าการพนันประเภทอื่น แต่ก็มิใช่สิ่งที่รัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนเล่นการพนัน หรือใช้สลากเป็นเครื่องมือแสวงหารายได้เข้ารัฐ เพราะอาจทำให้ประชาชนมีการเล่นพนันสลากที่มากเกินไปจนทำให้มีคุณภาพชีวิตแย่ลง เช่น ปัญหาพฤติกรรมการใช้เงินไม่เหมาะสมกับรายได้ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาครอบครัว บางรายอาจเข้าข่ายป่วยเป็นโรคติดพนัน (Pathological Gambling) และเนื่องจากเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากส่วนใหญ่เกิดจากการใช้จ่ายของกลุ่มคนจน คนมีรายได้น้อย โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายสลากนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินสูงถึงร้อยละ ๒๘ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภาษีคนจนอย่างหนึ่ง ดังนั้น รัฐควรลดสัดส่วนการนำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน และจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งไปพัฒนาสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม อันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมและสร้างความปรองดอง รวมถึงสนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความมั่นคงและเป็นธรรมทางสังคมให้แก่กลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชายขอบและคนยากไร้ เช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้วหลายประเทศที่มีกฎหมายกำหนดให้นำเงินจากธุรกิจพนัน โดยเฉพาะล็อตเตอรี่หรือสลากประเภทต่าง ๆ มาเป็นเงินสนับสนุนส่งเสริมงานพัฒนาสังคมของภาคประชาสังคมและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบ การบริ‏บริหารจัดการกิจการสลากตามหลักธรรมาธิบาล

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 7/10/2556 เวลา 03:30:39

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด