แนวทางการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ภายใต้งบประมาณฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปี 2550

เนื้อหาบางส่วน

ในปี 2550 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 4 บาท ต่อหัวประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (จำนวน 46.06 ล้านคน) คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 184 ล้านบาท และงบประมาณ ที่สมทบมาจากปีงบประมาณ 2549 จำนวน 64 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 248 ล้านเพื่อดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อย่างต่อเนื่อง รวม 4 ด้าน ดังนี้

1. การสนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานด้านการสนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพภายใต้งบประมาณวงเงิน 86.5 ล้านบาท ดังนี้

1.1 การจ่ายชดเชยค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ โดยหน่วย

บริการจัดบริการและจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยให้กับคนพิการ โดยเบิกชดเชยค่าบริการและอุปกรณ์จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ ตามรายการที่ สปสช.กำหนด

1.2 การสนับสนุนงบประมาณสำหรับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ หรือการจัดบริการสำหรับคนพิการตามความจำเป็นของแต่ละเขตพื้นที่ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่จะหารือกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อกำหนดประเภท รายการ และวิธีการเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ/การจัดบริการที่เหมาะสม ในแต่ละพื้นที่

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่โพสต์: 19/07/2556 เวลา 06:46:49

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด