สรุปผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

เนื้อหาบางส่วน

การจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่คนพิการในระยะที่ผ่านมา ได้พบว่ายังมีไม่ทั่วถึงและ ไม่เพียงพอ เนื่องจากข้อจำกัดหลายประการ ทั้งทางด้านระบบบริการที่มีอยู่อย่างจำกัด และการขาดแคลนบุคลากรในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการด้านต่างๆ รวมทั้ง ยังไม่ได้มีการวางแผนการพัฒนาระบบงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ ขณะเดียวกัน ข้อจำกัดทางด้านคนพิการเอง ซึ่งส่วนใหญ่มักมีปัญหาที่ซับซ้อน ทั้งมิติปัญหาเชิงสุขภาพและมิติปัญหาเชิงสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่

ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งจะช่วยให้คนพิการ ได้มีโอกาสเข้ารับบริการด้านสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึง ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นจำนวน 4 บาทต่อจำนวนประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือคิดเป็นจำนวนงบประมาณ 188 ล้าน ในปี 2548 และ 191 ล้านในปี 2549 ซึ่งสำนักงานได้ดำเนินงานในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : สรุปผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:21:48

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด