การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ

เนื้อหาบางส่วน

บทที่ 13 การช่วยเหลือเด็กหูหนวก และการให้โอกาสทางการศึกษา

คำว่า “ เด็กหูหนวก ” มีความหมายได้หลากหลาย ตามบริบท ( context ) ที่กำหนด เช่น ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 25341 ตามผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินมาตรฐาน ตามวิธีฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน ตามความสามารถสื่อความหมาย และตามศักยภาพด้านการศึกษา

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2537 ) 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 โดยกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 1 ได้ แบ่งคนพิการเป็น 5 ประเภท คือ

1. คนพิการทางการมองเห็น

2. คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย

3. คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว

4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

5. คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้

ทั้งนี้กฎกระทรวงฉบับเดียวกัน ใน ข้อ 3 3 ได้กำหนดว่า คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ได้แก่

ดาวน์โหลดเอกสาร : การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:17:43

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด