อัลไซเมอร์

เสนอเรื่อง อัลไซเมอร์ : โรคกรรมพันธุ์ โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ว่า อัลไซเมอร์ เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง เกิดจากเซลล์สมองถูกทำลาย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการความจำเสื่อม หลงลืมง่าย จำไม่ได้แม้ชื่อของคนที่รู้จัก ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ทักษะต่างๆ เสียไป มีปัญหาการควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆ ร่วมด้วย แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ๑) ระยะเริ่มแรก มีอาการขี้ลืม อาจจะเริ่มในช่วงอายุ ๖๕ ปี หรือเร็วกว่านั้น อาการจะค่อยเป็นค่อยไป ทำให้บางครั้งการวินิจฉัยทำได้ยาก ใช้เวลาดำเนินโรค ๑ - ๓ ปี ๒) ระยะที่สอง จะแสดงอาการมากขึ้น หลังความจำแย่ลง มีการสูญเสียความจำเฉพาะเรื่องที่เพิ่งเกิดใหม่ ใช้คำพูดไม่ถูกต้อง อารมณ์เริ่มผันแปรง่าย พูดน้อยลง การดำเนินโรค ๒ – ๓ ปี ๓) ระยะที่สาม แสดงอาการ สับสน ไม่รู้วันเวลา ก้าวร้าว ฉุนเฉียว อาจเห็นภาพหลอนได้ ไม่สนใจตนเอง มีปัสสาวะราด ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เองต้องมีคนช่วยดูแล และสุดท้ายเสียชีวิตในช่วงเวลา ๒ - ๑๐ ปี โดยเฉลี่ย ประมาณ ๑๐ ปี จากสาเหตุมีโรคแทรกซ้อน ปอดบวม และแผลกดทับ สาเหตุของโรคมี ๓ ประการ ได้แก่ ๑) ความผิดปกติใน เนื้อสมอง มีคราบของสาร Beta Amyloid หุ้มบริเวณเซลล์สมองทำให้กระทบต่อการทำงานของสาร Acetyleholine ในสมอง เกิดการสลายตัวขึ้น จนเกิดอนุมูลอิสระ ๒) มีการอักเสบของเซลล์สมอง และ ๓) เกิดจากกรรมพันธุ์ มีผลกระทบต่อกระบวนการควบคุม และเปลี่ยนแปลงโปรตีนในร่างกายที่เป็นส่วนสำคัญของ gene มนุษย์โดยตรง ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่ใกล้เคียงกัน เพราะมีกรรมพันธุ์ และการเปลี่ยนแปลงของ วัฎอายุเป็นปัจจัยเสี่ยง การใช้ยาป้องกัน และรักษายังไม่เป็นที่ยืนยันว่าให้ผล ๑๐๐% ในประเทศไทยพบร้อยละ ๒ – ๔ ของผู้ที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด
วันที่โพสต์: 18/03/2556 เวลา 09:23:07

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด