การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มกับการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน

เนื้อหาบางส่วน

ความเป็นมาของการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

เป็นที่ยอมรับกันว่า หากคนพิการทุกประเภทรวมทั้งคนหูพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเร็วเท่าไร จะประสบประสิทธิผลมากเท่านั้น จึงเกิด แนวคิด “ การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ” เพื่อให้บริการช่วยเหลือคนพิการตั้งแต่แรกเกิด หรือแรกพบความพิการ ทั้งนี้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 18 ซึ่งกำหนดว่าสถานศึกษาของการจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 3 ลักษณะ คือ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน และศูนย์การเรียน จึงได้บัญญัติให้ “ ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ ” เป็นสถานศึกษาด้วย นั่นหมายความว่า หน่วยงานที่ให้บริการช่วยเหลือ หรือฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการในรูปแบบของ “ การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ” ตามกฎเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมีสิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นสถานศึกษาด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร : การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มกับการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:14:06

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด