การใช้ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและลดพฤติกรรมก้าวร้าวสำหรับเด็กออทิสติก

แสดงความคิดเห็น

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและลดพฤติกรรมก้าวร้าวสำหรับเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าว และความสามารถการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กออทิสติกก่อน และหลังการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ และความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กออทิสติกที่มีต่อชุดกิจกรรมศิลปะ โดยใช้แบบแผนการวิจัย one - group pretest-Posttest design กลุ่มตัวอย่างจำนวน 6 คน ประกอบด้วยเด็กออทิสติก จำนวน 3 คน และผู้ปกครองของเด็กออทิสติก จำนวน 3 คนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มาโดยการเลือกเฉพาะเจาะจง เด็กออทิสติก ที่มีปัญหาด้านความสามารถการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก และพฤติกรรมก้าวร้าว มีความถี่ของการเกิดพฤติกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อตัวเด็ก ผู้อื่น และสิ่งของ ในปีการศึกษา 2554 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและลดพฤติกรรมก้าวร้าว สำหรับเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 10 กิจกรรม เป็นเวลา 10 สัปดาห์ รวม 30 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบวัดความเหมาะสมของชุดกิจกรรมศิลปะ แบบสังเกตพฤติกรรมก้าวร้าว แบบประเมินความสามารถการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อชุดกิจกรรมศิลปะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่า IOC ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมศิลปะ โดยใช้สูตรE1/E2 มีค่า 70/70 ขึ้นไป หาค่าความเชื่อมั่นแบบสังเกต ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น

ดาวน์โหลดเอกสาร : การใช้ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและลดพฤติกรรมก้าวร้าวสำหรับเด็กออทิสติก

ที่มา: างศรีบุตร โพธิ์หย่า ครูชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 09:11:35

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

สถิติความสนใจ

ชอบ: 1 คน (100%)

ไม่ชอบ: 0 คน (0%)

ไม่มีความเห็น: 0 คน (0%)

จำนวนคนโหวตทั้งหมด: 1 คน (100%)

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บทคัดย่อ ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและลดพฤติกรรมก้าวร้าวสำหรับเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าว และความสามารถการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กออทิสติกก่อน และหลังการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ และความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กออทิสติกที่มีต่อชุดกิจกรรมศิลปะ โดยใช้แบบแผนการวิจัย one - group pretest-Posttest design กลุ่มตัวอย่างจำนวน 6 คน ประกอบด้วยเด็กออทิสติก จำนวน 3 คน และผู้ปกครองของเด็กออทิสติก จำนวน 3 คนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มาโดยการเลือกเฉพาะเจาะจง เด็กออทิสติก ที่มีปัญหาด้านความสามารถการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก และพฤติกรรมก้าวร้าว มีความถี่ของการเกิดพฤติกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อตัวเด็ก ผู้อื่น และสิ่งของ ในปีการศึกษา 2554 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและลดพฤติกรรมก้าวร้าว สำหรับเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 10 กิจกรรม เป็นเวลา 10 สัปดาห์ รวม 30 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบวัดความเหมาะสมของชุดกิจกรรมศิลปะ แบบสังเกตพฤติกรรมก้าวร้าว แบบประเมินความสามารถการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อชุดกิจกรรมศิลปะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่า IOC ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมศิลปะ โดยใช้สูตรE1/E2 มีค่า 70/70 ขึ้นไป หาค่าความเชื่อมั่นแบบสังเกต ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น ดาวน์โหลดเอกสาร :

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด