สิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 22

 1. 316คิดดี : ข้อแนะนำในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อผู้สูงวัย 7988/0 27/03/2557
 2. 317ข้อเสนอแนะต่อร่างขอบเขตของงาน TOR ฉบับที่ ๘ 5393/0 14/03/2557
 3. 318ร่าง TOR WEB 8 : ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โค... 5856/0 12/03/2557
 4. 319ข้อคิดเห็นต่อร่างขอบเขตของงาน ฉบับที่ ๗ โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช... 5692/0 15/02/2557
 5. 320ร่าง TOR WEB7 ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) โครงการ... 5414/0 13/02/2557
 6. 321ทักท้วงเรื่องการเตรียมจัดซื้อรถโดยสารเชื้อเพลิงเอ็นจีวี ๓,๑๘๓ คั... 5785/0 3/02/2557
 7. 322Asia-Pacific 2020: toward the Era of “ICT Accessibility for All” 5476/0 18/11/2556
 8. 323Accessible Buses for All 5468/0 7/11/2556
 9. 324ตัวอย่างหนังสือ ถึง ขสมก. ....ข้อเสนอ ต่อ TOR 4 5787/0 10/10/2556
 10. 325หนังสือเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างขอบเขตของงาน (Term of reference : TO... 11569/0 3/10/2556
 11. 326ร่างขอบเขตของงานฯ 3 โครงการจัดซื้อรถโดยสาร 3,183 คัน 5775/0 2/10/2556
 12. 327บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำ... 5832/0 30/09/2556
 13. 328เครือข่ายคนพิการติดตามการซื้อรถเมล์ใหม่เกือบ5 ปี... วอนซื้อรถเมล... 5796/1 10/09/2556
 14. 329โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ความคืบหน้า และ ... 5670/0 28/08/2556
 15. 330หนังสือนำส่งข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ต่อร่างขอบเ... 5552/0 25/07/2556

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด