ห้องกฎหมาย หน้า 5

 1. 61สาระสำคัญร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำ... 2569/0 22/04/2556
 2. 62คนพิการได้อะไรเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพั... 2919/0 22/04/2556
 3. 63คนพิการ กับ สื่อโทรทัศน์ 3093/0 17/04/2556
 4. 64ฮาร์ทเสื่อม!จอดรถช่องคนพิการหน้าตาเฉย 4660/0 16/04/2556
 5. 65โวยระเบียบต่ออายุบัตรใหม่ ‘เห็นอยู่ว่าพิการ’ ยังโดนไล่กลับไปเอาใ... 10800/0 13/04/2556
 6. 66ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสถานพยาบาล... 3432/0 12/04/2556
 7. 67พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 6349/0 12/04/2556
 8. 68แนวทางการกำหนดนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3211/0 12/04/2556
 9. 69ลดเวลาเรียกร้องค่าชดเชยให้สั้นลง 2448/0 11/04/2556
 10. 70พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 3878/0 10/04/2556
 11. 71ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพข... 992/0 9/04/2556
 12. 72สรุปสาระสำคัญอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 5326/0 9/04/2556
 13. 73คอลัมน์: คดีปกครอง: 'ทหารพิการ'ขอบำเหน็จพิเศษให้ผมเถอะครับ! 2587/0 7/04/2556
 14. 74เปรียบเทียบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบั... 1798/0 2/04/2556
 15. 75ข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เ... 1242/0 1/04/2556

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย