ห้องกฎหมาย หน้า 5

 1. 61สาระสำคัญร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำ... 950/0 22/04/2556
 2. 62คนพิการได้อะไรเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพั... 1032/0 22/04/2556
 3. 63คนพิการ กับ สื่อโทรทัศน์ 1230/0 17/04/2556
 4. 64ฮาร์ทเสื่อม!จอดรถช่องคนพิการหน้าตาเฉย 1007/0 16/04/2556
 5. 65โวยระเบียบต่ออายุบัตรใหม่ ‘เห็นอยู่ว่าพิการ’ ยังโดนไล่กลับไปเอาใ... 4658/0 13/04/2556
 6. 66ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสถานพยาบาล... 1316/0 12/04/2556
 7. 67พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 1985/0 12/04/2556
 8. 68แนวทางการกำหนดนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1062/0 12/04/2556
 9. 69ลดเวลาเรียกร้องค่าชดเชยให้สั้นลง 951/0 11/04/2556
 10. 70พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 1166/0 10/04/2556
 11. 71ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพข... 466/0 9/04/2556
 12. 72สรุปสาระสำคัญอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 2110/0 9/04/2556
 13. 73คอลัมน์: คดีปกครอง: 'ทหารพิการ'ขอบำเหน็จพิเศษให้ผมเถอะครับ! 1192/0 7/04/2556
 14. 74เปรียบเทียบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบั... 1051/0 2/04/2556
 15. 75ข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เ... 662/0 1/04/2556

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย