แนวทางการให้บริการตาม กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิการ มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545

เนื้อหาบางส่วน

1. ความนำ

คนพิการมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามสิทธิมนุษยชนที่ระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545

ดังนั้น รัฐจึงต้องจัดให้คนพิการได้รับบริการตามสิทธิ อย่างสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของ คนพิการแต่ละคน โดยการจัดระบบเครือข่ายการให้บริการอย่างกว้างขวาง สนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งจัด ฝึกอบรมให้นักวิชาชีพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวทางการให้บริการตาม กฎกระทรวงฯ ในประเด็นต่อไปนี้ 1) สิทธิของคนพิการตามกฎหมาย 2) หลักการดำเนินงานตามกฎกระทรวงฯ 3) บทบาทของคนพิการหรือผู้ปกครองในการ ขอใช้สิทธิรับบริการตามกฎกระทรวงฯ 4) คุณสมบัติของนักวิชาชีพผู้สามารถให้บริการตามกฎกระทรวงฯ ด้วยระบบคูปอง 5) บทบาทของนักวิชาชีพในฐานะผู้ให้บริการตาม กฎกระทรวงฯ ด้วยระบบคูปอง และ 6) วิธีการให้บริการของนักวิชาชีพตามบัญชี ค. ในกฎกระทรวงฯ เพื่อให้ นักวิชาชีพสามารถให้บริการคนพิการโดยการใช้ระบบคูปองได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร : แนวทางการให้บริการตาม กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิการ มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:45:57

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย